CIRCLE Education s.r.o.


 

KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-112/2017; AK/VE-64/2017

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s kvalifikačními požadavky na činnost státních úředníků v procesech územního plánování a stavebního řádu podle Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.


Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Účastníci vzdělávacího programu budou v detailu seznámení s požadavky na kvalifikaci účastníků výstavby. Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje pro rozhodující účastníky výstavby, tj. projektanta stavby a stavbyvedoucího a další pracovní pozice na staveništi kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi, které nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat celou řadu obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů. Znalost vazeb mezi těmito účastníky výstavby přispívá k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i vlastní realizace staveb.

  1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika, autorizovaného stavitele) podle Stavebního zákona č.183/2006 Sb. a Autorizačního zákona č.360/1992 Sb.
  2. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle Stavebního zákona č.183/2006 Sb.
  3. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č.183/2006 Sb. a zákona č.309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
  4. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona č.183/2006 Sb. 
  5. Požadavky na kvalifikaci a praxi dalších možných účastníků výstavby: energetický specialista (průkaz energetické náročnosti budovy), zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), revizní technici na vyhrazená technická zařízení (elektro, plyn, tlak a zvedací zařízení) apod.
  6. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona č.183/2006 Sb., Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č.360/1992 Sb. a zákona č.309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vazby na další zákony, jako jsou např. zákon č.406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č.100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí.
  7. DVD PROFESIS ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka aktuálních metodických pomůcek pro projektanta stavby a stavbyvedoucího.
  8. Diskuse.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč osvobozeno od DPH


10. 10. 2017 Praha

 10. 10. 2017
 9.00-14.00
 1. SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM, Masná 700/13, 110 00 Praha 1-Staré Město
 2250 Kč osvobozeno od DPH
 Ing. Jindřich Pater

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.