CIRCLE Education s.r.o.


 

KVALIFIKACE ROZHODUJÍCÍCH ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Projektant stavby, stavbyvedoucí, koordinátor BOZP, technický dozor stavebníka, investor (stavebník), autorizovaný inspektor.


Cíl kurzu: Účastníci semináře získají znalosti obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.


Obsah:

Požadavky na vzdělání a praxi rozhodujících účastníků výstavby jsou předmětem několika zákonů. Pozice projektanta a stavbyvedoucího jsou ve vazbě na stavební zákon č. 183/2006 Sb. zařazeny mezi tzv. vybrané činnosti. Tyto podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. podléhají autorizaci podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. Pro činnost technického dozoru stavebníka nejsou podmínky výkonu jednoznačně stanoveny. Pozice koordinátora BOZP na staveništi je řešena z pohledu podmínek jejího získání zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Živnostenský zákon výkon uvedených činností zařazuje do příslušných živností a pro získání osvědčení k jejich výkonu musí žadatelé doložit zákonem požadované dokumenty. Účastníci semináře budou důkladně seznámení s podmínkami výkonu těchto pozic ve výstavbě a s požadavky na ně kladenými z jednotlivých právních předpisů v r. 2016 provedených, či na r. 2017 připravovaných novelách uvedených zákonů.

  • Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění 2016
  • Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
  • Vazby mezi požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Obecné požadavky na výstavbu, technické požadavky na stavbu, technické požadavky na výrobky zabudovávané do stavby a požadavky na vyhrazená technická zařízení kladené na účastníky výstavby
  • DVD PROFESIS 2015 ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanta stavby a stavbyvedoucího
  • Diskuse

Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje pro rozhodující účastníky výstavby tj. projektanta stavby a stavbyvedoucího kvalifikační požadavky. Požadavky na vzdělání a praxi kladené ale na další pracovní posice na staveništi z jiných zákonů nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat celou řadu obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.