CIRCLE Education s.r.o.


 

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).


Cíl kurzu: Účastníci semináře získají znalosti obecných, technických požadavků na stavbu a detailní požadavky na výrobky uplatněné ve výstavbě.


Obsah:

  • Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vazba na vyhlášku č. 499/2006Sb , o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě)
  • Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb. (technické požadavky) a č. 398/2009 Sb. (požadavky na bezbariérové užívání staveb).
  • Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, označení CE, Prohlášení o vlastnostech)
  • Požadavky na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb. a č. 73/2010 Sb ( tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení)
  • DVD PROFESIS ČKAIT 2015 – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí
  • Diskuse

Stavební zákon k zajištění požadavků při výstavbě specifikuje obecné požadavky na výstavbu (§ 169 SZ), technické požadavky na stavbu (§ 156 SZ), detailní požadavky na výrobky uplatněné ve stavbě (zákon. č. 22/1997 Sb. a pro stanovené výrobky strojní, stavební, elektro apod. příslušná NV) a požadavky vyplývající pro uplatnění tzv. VTZ – vyhrazených technických zařízení ve stavbě. SZ stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle tak, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména SZ a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.