CIRCLE Education s.r.o.


 

VYBRANÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ - AUTORIZACE

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).


Cíl kurzu: Účastníci semináře získají znalosti obecných požadavků na získání autorizace u ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a znalost tzv. vybraných činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat pouze osoby s oprávněním podle autorizačního zákona.


Obsah:

  • Požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. pro výkon tzv. vybraných činností ve výstavbě: projektová činnost a odborné vedení provádění staveb
  • Povinnost autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro výkon vybraných činností ve výstavbě
  • Podmínky získání autorizace u ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (vzdělání, praxe); průběh autorizační zkoušky; povinnosti autorizovaných osob (autorizovaný inženýr, autorizovaný technik) ve výstavbě
  • Obory a specializace autorizace; požadavky na AO v procesu výstavby; řády a vnitřní předpisy ČKAIT
  • Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vazba na vyhlášku č. 499/2006Sb , o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě)
  • Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb. (technické požadavky) a č. 398/2009 Sb. (požadavky na bezbariérové užívání staveb)
  • Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, označení CE, Prohlášení o vlastnostech)
  • DVD PROFESIS ČKAIT 2015 – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí
  • Diskuse

Stavební zákon k zajištění požadavků při výstavbě specifikuje tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, které mohou vykonávat pouze osoby s oprávněním podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., tedy autorizované osoby. SZ stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle tak, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména SZ a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.