CIRCLE Education s.r.o.


 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE ŠKOLSTVÍ

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-376/2021-2-25

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří zajišťují výkon státní správy ve školství – rozhodují o právech a povinnostech ve správním řízení v souladu se školským zákonem.


Cíl kurzu: Získání znalostí zákona č. 101/2006 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a znalost pravidel pro dodržování ochrany osobních údajů se specifikaci ve školství a školských zařízeních.


Obsah:

Kurz je zaměřen natéma, které je v současné době ve společnosti velmi aktuální, téma, které se řídí speciálními zákony, ale do něhož zasáhl i nový občanský zákoník. Účastníci kurzu se seznámí se základními pojmy (osobní, citlivý, anonymní údaj), právy a povinnostmi při jejich získávání, zpracování

(bez souhlasu, se souhlasem nositele), uchovávání a likvidaci. Problematika je řešena jak z pohledu poskytovatele školských služeb (škola, školské zařízení), tak zaměstnavatele (právnická osoba).

Druhá část tématu je věnována pravidlům pro poskytování informací veřejnosti nositelem informace. Školy či školské organizace jsou povinny zveřejňovat některé informace ze zákona (bez vyzvání), některé informace na vyžádání a některé informace odmítnout poskytnout. Některé informace mohou být poskytovány za úplatu. Každá organizace by měla mít zpracovaný vnitřní předpis (pravidla) pro práci s osobními údaji i pro práci s informacemi.

Vymezení základních pojmů dle zákona č. 101/2006 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

Jaká pravidla je nutno dodržovat z hlediska ochrany osobních údajů

 • Získávání, zpracování, uchování, likvidace OÚ
 • Přestupky při porušení povinnosti
 • Povinné informace
 • Informace na žádost, úplata
 • Odmítnutí poskytnout informace
 • Výroční zpráva

Ochrana osobních údajů v pracovně-právní agendě

Omezení pro získávání osobních údajů zaměstnanců a zájemců o zaměstnání podle nového zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti

 • Používání rodného čísla podle zákona o rodných číslech, výkladové nejasnosti
 • Postup podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, co se v personální agendě nepovažuje za zpracování osobních dat podle zákona
 • Osobní dotazníky a jejich možný obsah, souvislosti se zákazem diskriminace (co přinesly novela ZP a nový antidiskriminační zákon)
 • Osobní spis podle zákoníku práce, kopie dokladů
 •  Údaje, k jejichž zpracování není třeba souhlasu zaměstnance
 • Citlivé údaje, včetně zdravotního stavu, trestné činnosti, členství v odborech (vč. problematiky srážení odborových členských příspěvků zaměstnavatelem)
 • Odborové organizace a nakládání s osobními daty členů a zaměstnanců, poskytování údajů odborům
 • Používání osobních dat zaměstnavatelem pro jeho účely
 • Údaje o mzdě či platu, o pracovních úrazech a nemocech z povolání

Školní matrika – osobní údaje žáků, jak, kdy a komu se předávají údaje

Kamerový systém

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, praktická cvičení, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.

·


Lektor:
PhDr. Bc. Miloš Beneš - Působil na odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 1950 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.