CIRCLE Education s.r.o.


 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA A VEDOUCÍHO PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT-25999/2018-1-691

Rozsah: 8 hodin/1 den


Cílová skupina: Ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení, kteří chtějí získat aktuální informace o změnách v oblasti pracovněprávní a školské legislativy.


Cíl kurzu: Prohloubit znalosti a vědomosti účastníků vzdělávacího programu v oblasti právního postavení pedagogického pracovníka a vedoucího pedagogického pracovníka – ředitele ve školství a školském zařízení.


Obsah:

Kurz je určen pro zaměstnance ve školství zařazené na pozici pedagogický pracovník. Na rozdíl od jiných oblastí zaměstnanecké sféry v naší společnosti je pracovní pozice pedagogického zaměstnance ve školství přesně definována speciálním zákonem. Ten definuje kdo je pedagog, jaké musí splňovat předpoklady pro výkon takové funkce, jaká má práva a povinnosti. Tento pracovník má i specifickou pracovní dobu a specifické povinnosti mezi něž patří  povinnost dalšího vzdělávání. Pozornost bude věnována i vedoucím pedagogickým zaměstnancům – ředitelům, kteří vedle obecných předpokladů pedagogického zaměstnance musí splňovat i další specifická kriteria, mají svá další práva i povinnosti vyplývající z odlišného zaměstnaneckého poměru. Důležitou roli v této problematice hraje i zřizovatel školské organizace – obec.

1. Vymezení základních pojmů

  • pedagogický pracovník – vedoucí zaměstnanec
  • požadavky a podmínky pro získání vedoucí pozice

2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (Shrnutí změn v zákoně o pedagogických pracovnících)

3. Vybrané kapitoly zákona o pedagogických pracovnících

  • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka v souvislosti blížícího se konce přechodného období pro uplatnění výjimky z kvalifikace pedagogů
  • pracovní doba pedagogického pracovníka (rozvržení a evidence pracovní doby přestávky v práci pedagogických pracovníků)

4. Vybrané kapitoly ze zákoníku práce a jeho aplikace ve školství Zákon č. 262/2006 Sb., zákon zákoník práce, v platném znění

  • změny v uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou
  • rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost
  • rozvázání pracovního poměru porušení pracovních povinností

5. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení (Vyhl.č. 263/2007 Sb.)

6. Další vzdělávání pedagogického pracovníka (Vyhl. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění)

 7. Jmenování a odvolávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení podle vyhl. 54/2005 Sb. v platném znění

8.  Diskuse

Metody a techniky práce:

Výklad, modelové situace, skupinová diskuse, brainstorming, sebereflexe účastníků, individuální a skupinová zpětná vazba.


Lektor:
PhDr. Bc. Miloš Beneš - Působil na odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 1850 Kč osvobozeno od DPH


23. 10. 2019 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.