CIRCLE Education s.r.o.


 

APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ - webinář

Číslo akreditace MŠMT: Č.j.: MSMT- 376/2021-2-25

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou ředitelé, zástupci ředitelů, vedoucí pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují výkon státní správy ve školství a školských zařízeních – rozhodují o právech a povinnostech ve správním řízení v souladu se školským zákonem.


Cíl kurzu: Prohloubit znalosti a vědomosti a procvičit dovednosti účastníků vzdělávacího programu v oblasti výkonu státní správy ve školství a školských zařízeních, kteří správní řízení konají v souladu se školským zákonem. Cílové dovednosti budou demonstrovány na konkrétních příkladech a vzorech.


Obsah:

Kurz je zaměřen na téma správního práva ve školství. Uplatnění správního práva při řízení školy či školského zařízení ukládá řediteli školský zákon v konkrétně vyjmenovaných případech rozhodování o právech a povinnostech. Účastníci kurzu se seznámí se základními aspekty zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti školství.
Účastníci budou provedeni jednotlivými kroky při vedení správního řízení od jeho začátku až po skončení. Postupy budou demonstrovány na konkrétních případech školské praxe.

1. Princip subsidiarity správního řádu vůči školskému zákonu

  • rozhodování ředitele školy a školského zařízení podle školského zákona
  • řešení otázky, kdy ředitel školy a školského zařízení rozhoduje podle správního řádu a kdy nikoliv, a rozdíly v postupu

2. Orgány vykonávající státní správu ve školství a jejich kompetence

3. Dopad základních zásad správního řízení na oblast školství

4. Obecná charakteristika správního řízení v aplikaci na oblast školství

  • vymezení a charakteristika základních zásad
  • zahájení řízení, úkony, účastníci
  • vedení řízení, spis, úkony, doručování
  • zjišťování podkladů pro rozhodnutí, úkony
  • výsledek řízení - zastavení řízení, rozhodnutí, úkony
  • přezkoumání rozhodnutí, úkony

5. Správní řízení při přijímání dětí, žáků a studentů do škol a školských  zařízení

6. Odvolací řízení ve věcech školského zákona

7. Další možnosti použití správního řízení dle školského zákona

8. Rozhodnutí v oblasti školství, na která se správní řád nevztahuje

 


Lektor:
PhDr. Bc. Miloš Beneš - Působil na odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva.

Cena kurzu: 2000 Kč (Osvobozeno od DPH pro cílovou skupinu)


6. 12. 2023 ONLINE

 6. 12. 2023
 9:00-14:30 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2000 Kč (Osvobozeno od DPH pro cílovou skupinu)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.