CIRCLE Education s.r.o.


 

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU

Rozsah: 7 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro finanční řízení projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů.


Obsah:

Základní rámec pro finanční řízení projektu

-     Základní principy čerpání rozpočtových prostředků EU

-     Veřejná finanční podpora v ČR a v EU

-     Metodika finančních toků

Způsobilé/nezpůsobilé výdaje, porušení principů, možnosti nápravy, metodika uznatelných výdajů pro období 2014-2020

-     Nepřímé náklady

Administrace projektů z hlediska finančního manažera

-          Základní postup a definice nutných činností při administraci

-          Praktické příklady

-          Finanční formuláře (vyúčtování, proplácení)

Oddělená účetní evidence, vykazování účetních dokladů

-          Základní definice, příklady zajištění oddělené účetní evidence

-          Náležitosti pro dokladování výdajů

-          Vazba na legislativu ČR a EU

Monitoring - finanční části monitorovací zprávy

-          Monitorovací systém MS2014+

Finanční kontrola projektu a její realizace

-          Příklady provádění kontroly

-          Identifikace rizik při realizaci projektu

Nesrovnalosti, jejich hlášení a možnosti předcházení jejich vzniku

-          Problematika porušení rozpočtové kázně

-          Vymáhání prostředků dotčených nesrovnalostí

Diskuse


Lektor:
Ing. Radka Pešková, Ph.D. - Lektorka vysoké školy VŠEM se zaměřením na finanční analýzu a měření firemní výkonnosti, mimo jiné působila jako lektorka MŠMT pro projekt Úspěšný ředitel – Finanční management školy. Autorka řady publikací a článků se zaměřením na finanční management.

Cena kurzu: 2250 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.