CIRCLE Education s.r.o.


 

APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-445/2016; AK/VE-235/2016

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky stavebního zákona č.183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy po novelizacích v r.2017.


Obsah:

Účastníci budou seznámeni s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděmi předpisy po novelizacích v r. 2017.  V detailu se seznámení s požadavky na kvalifikaci účastníků výstavby, s problematikou požadavků na výrobky a požadavky na stavby. Přednesen bude rozsah a obsah dokumentace staveb ve vazbě na stavební zákon. Postupy budou vykládány v návaznosti na proces územního řízení, stavebního řízení a proces přechodu stavby do užívání s ohledem na praxi z realizace staveb. Probrány budou konkrétní modelové příklady včetně problémových případů. Budou prezentovány pomůcky, které jsou zpracovány profesními organizacemi pro účastníky výstavby (projektant stavby, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi).

  1. Požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 305/2011.
  2. Požadavky na stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ohledem na poslední novelu č. 225/2017 Sb.
  3. Prováděcí předpisy k zajištění technických a obecných požadavků na stavby podle stavebního zákona.
  4. Požadavky na kvalifikaci rozhodujících účastníků výstavby podle platných právních předpisů: projektant stavby, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
  5. Požadavky na činnost rozhodujících účastníků ve výstavbě podle platných právních předpisů: vybrané činnosti pod autorizací podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odborná způsobilost koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.
  6. Rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace podle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ohledem na poslední novelu z r. 2017.
  7. Rozsah a obsah stavebního deníku vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
  8. Rozsah a obsah plánu BOZP na staveništi podle NV č. 591/2006 Sb., ve znění NV č. 136/2016 Sb.
  9. Ukázky metodických pomůcek ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě z profesního informačního systému PROFESIS k problematice výstavby.
  10. Diskuse.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.