CIRCLE Education s.r.o.


 

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-213/2023; AK/VE-105/2023

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s kvalifikačními požadavky na účastníky výstavby zajišťující tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, s vazbami mezi účastníky výstavby, které přispívají k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i k vlastní realizaci staveb.


Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy na výstavbu.  Absolventi vzdělávacího programu budou v detailu seznámení s obecnými a technickými požadavky na výstavbu (§ 169 SZ), technickými požadavky na stavbu (§ 156 SZ), požadavky na výrobky uplatněné ve stavbě (zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná NV pro stanovené výrobky strojní, stavební, elektro apod.) a požadavky vyplývajícími pro uplatnění tzv. VTZ – vyhrazených technických zařízení ve stavbě (elektro, tlak, plyn a zvedací zařízení). Stavební zákon stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle toho, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Stávající stavební zákon č. 183/2006 Sb. bude konfrontován s požadavky stanovenými novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb. a jeho novelizacemi v r. 2022 a 2023, a to vč. stavu návrhu nových prováděcích předpisů k tomuto novému stavebnímu zákonu.

Anotace:

Kvalifikační požadavky na činnost státních úředníků v procesech územního plánování a stavebního řádu jsou uvedeny ve Stavebním zákoně. Ve stejném zákoně jsou uvedeny i požadavky na účastníky výstavby zajišťujících tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, tj. projektovou činnost (projektant)a odborné vedení provádění staveb (stavbyvedoucí). Stavební zákon dále definuje kvalifikační požadavky a požadovanou praxi pro např. stavební dozor u staveb realizovaných „svépomocí“.  Definuje rovněž požadavky na tzv. autorizovaného inspektora, alternujícího u některých staveb činnost stavebních úřadů. Mimo Stavební zákon jsou navíc v různých právních předpisech definovány požadavky na další profese ve výstavbě, např. na energetického specialistu, na zpracovatele hodnocení vlivů na životní prostředí apod. Znalost vazeb mezi těmito účastníky výstavby přispívá k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i vlastní realizace staveb.

Obsah vzdělávacího programu:

1. Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, vazba na vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě

2. Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č. 268/2009 Sb. (technické požadavky) a č. 398/2009 Sb. (požadavky na bezbariérové užívání staveb)

3. Technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, označení CE, Prohlášení o vlastnostech)

4. Požadavky na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 250/2021 Sb.,  o bezpečností práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a příslušných prováděcích nařízení vlády č. 190 až 194/2022 Sb. (elektrická, plynová, tlaková, zdvihací zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice).

5. Profesní informační systém PROFESIS ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ukázka aktuálních metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí.

6. Průběžná diskuse k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. a návrhům jeho prováděcích předpisů.

 


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


13. 6. 2024 ONLINE

 13. 6. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.