CIRCLE Education s.r.o.


 

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-115/2017; AK/VE-67/2017

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s kvalifikačními požadavky na účastníky výstavby zajišťující tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, s vazbami mezi účastníky výstavby, které přispívají k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i k vlastní realizaci staveb.


Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy na výstavbu.  Absolventi vzdělávacího programu budou v detailu seznámení s obecnými a technickými požadavky na výstavbu (§ 169 SZ), technickými požadavky na stavbu (§ 156 SZ), požadavky na výrobky uplatněné ve stavbě (zákon č. 22/1997 Sb. a příslušná NV pro stanovené výrobky strojní, stavební, elektro apod.) a požadavky vyplývajícími pro uplatnění tzv. VTZ – vyhrazených technických zařízení ve stavbě (elektro, tlak, plyn a zvedací zařízení). Stavební zákon stanovuje povinnosti účastníků výstavby při naplňování uvedených požadavků podle toho, jak k tomu účastníky výstavby vede zejména stavební zákon a jeho prováděcí právní předpisy ve vazbě na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

  1. Obecné požadavky na výstavbu podle zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, vazba na vyhlášku č.499/2006Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášku č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb (ochrana veřejného zájmu, dotčené orgány, dozory ve výstavbě).
  2. Technické požadavky na stavby podle stavebního zákona č.183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek č.268/2009 Sb. (technické požadavky) č.398/2009 Sb. (požadavky na bezbariérové užívání staveb).      
  3. Technické požadavky na výrobky podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušná nařízení vlády k jeho provádění, zejména pro stavební a strojní zařízení zabudovávána do stavby (Stanovené výrobky, Prohlášení o shodě, označení CE, Prohlášení o vlastnostech).
  4. Požadavky na tzv. Vyhrazená technická zařízení podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním technickém dozoru nad bezpečností práce a příslušných prováděcích vyhlášek č.18/1979 Sb., č.19/1979 Sb., č.21/1979 Sb. a č.73/2010 Sb. (tlaková, zdvihací, plynová a elektrozařízení).
  5. DVD PROFESIS ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka aktuálních metodických pomůcek pro projektanty a stavbyvedoucí.
  6. Diskuse.

 


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.