CIRCLE Education s.r.o.


 

OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY VE VÝSTAVBĚ NA DOZORY TDOS, SDO A KOORDINÁTORA BOZP, STÁTNÍ DOZOR SÚ A OIP - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-243/2022; AK/VE-117/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb. Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů po novelách v r. 2021. Absolventi vzdělávacího programu budou v detailu seznámení s požadavky na účastníky výstavby zajišťujících dozory.


Obsah:

Anotace:

Kvalifikační požadavky na činnost státních úředníků v procesech územního plánování a stavebního řádu jsou uvedeny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Ve stejném zákoně jsou uvedeny i požadavky na účastníky výstavby zajišťujících tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, tj. projektovou činnost (projektant) a odborné vedení provádění staveb (stavbyvedoucí). Stavební zákon dále definuje kvalifikační požadavky a požadovanou praxi pro stavební dozor u staveb realizovaných ,,svépomocí,,. Pro výkon činnosti technického dozoru stavebníka kvalifikační požadavky definovány.  Novela Stavebního zákona č. 225/2017 Sb. ale např. přinesla nový požadavek u staveb hrazených z veřejných rozpočtů a to oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Další předpisy přinesly vedení SDe elektronickou formou. Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a kvalifikační požadavky na něj nejsou předmětem stavebního zákona, jsou definovány v jiném zákoně a to v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zajištění dalších podmínek BOZP. Stavební zákon naopak definuje požadavky na tzv. autorizovaného inspektora, alternujícího u některých staveb činnost stavebních úřadů. Mimo Stavební zákon jsou navíc v různých právních předpisech definovány požadavky na další profese ve výstavbě, např. na zpracovatele tzv. Průkazu energetické náročnosti budovy – energetického specialistu, na zpracovatele hodnocení vlivů na životní prostředí – EIA apod.
Znalost vazeb mezi těmito účastníky výstavby přispívá k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i vlastní realizace staveb.

Obsah:

  1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika, autorizovaného stavitele) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Požadavky na kvalifikaci stavebního dozoru podle Stavebního zákona u staveb realizovaných svépomocí.
  3. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka podle Stavebního zákona.
  4. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona.
  5. Požadavky na kvalifikaci a praxi dalších možných účastníků výstavby: energetický specialista (Průkaz energetické náročnosti budovy), zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), revizní technici na vyhrazená technická zařízení (elektro, plyn, tlak a zvedací zařízení) apod.
  6. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona Živnostenského zákona Autorizačního zákona a zákona o podmínkách BOZP č. 309/2006 Sb., a vazby na další zákony, jako jsou např. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí.
  7. PROFESIS  ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka aktuálních metodických pomůcek informačního systému ČKAIT pro účastníky výstavby, zejména dozory: technický dozor stavebníka (stavební dozor) a koordinátor BOZP na staveništi.
  8. Diskuse.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.