CIRCLE Education s.r.o.


 

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - online

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-402/2019; AK/VE-257/2019, akreditace jsou platné rovněž pro online kurz

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb. Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu.


Cíl kurzu: seznámit účastníky s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, ve znění po velké novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2018. Probrány budou aktuální otázky, zejména problematika závazných stanovisek, vedení územního řízení, společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, stavební řízení a kolaudace staveb. Postupy budou demonstrovány na konkrétních modelových příkladech včetně problémových případů.


Obsah:

 1. Úvod:

- legislativní rámec - novely SZ provedené zákony č. 225/2017 Sb. (účinnost od 1.1.2018) a č. 403/2020 Sb. (účinnost od 1.1.2021)

 1. Pojmy stavebního zákona

-  stavba hlavní, soubor staveb

-  vznik stavby

-  zánik stavby

-  stavební úřady – příslušnost k rozhodování (změna příslušnosti)

 1. Umísťování staveb

-  soulad záměru s územně plánovací dokumentací (změny na úseku územního rozhodování, umísťování staveb)

-  orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu

-  stavební úřad jako dotčený orgán

-  změna formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu

závazná stanoviska - změny od 1.1.2021
-  závazné stanovisko dle § 96b SZ

 1. Účastenství v územním a stavebním řízení

-  základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise

-  postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-  změny majetkoprávních podkladů v případě stavby na cizím pozemku

-  úmrtí účastníka řízení – dědicové

-  držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby

-   liniový zákon - změny od 1.1.2021

 1. Společné rozhodnutí

-  společné územní rozhodnutí + EIA

-  společné územní rozhodnutí a stavební povolení

-  společné územní rozhodnutí, stavební povolení a EIA

-  změny procesních postupu, změna příslušnosti stavebních úřadů

-  změna okruhu účastníků řízení

 1. Námitky v územním řízení

-  stavebně technické – odstupy, osluněn, zastínění pozemku

-  občansko-právní – pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, hluk, požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na pozemku rodinného domu, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv

 1. Formy umísťování staveb

-  územní rozhodnutí

-  společné územní a stavební řízení

-  zjednodušující postupy při umísťování staveb: územní souhlas (právní povaha, opravné prostředky, změna při přezkumu souhlasů, obsah, náležitosti); veřejnoprávní smlouva (uzavírání, účinnost, třetí osoby)

 1. Povolování staveb  

  -  povolovací režimy – změny u jednotlivých forem povolování staveb

  -  souhlas s provedením ohlášené stavby

  -  změna okruhu staveb, souhlasy sousedů + přímé dotčení

 1. Kolaudace staveb
 2. Diskuse, dotazy

Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - Specialistka na problematiku stavebního zákona a dalších veřejnoprávních předpisů.Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).Působila jako právník KÚ JMK,odboru územního plánování a stavebního řádu.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


7. 12. 2021 ONLINE

 7. 12. 2021
 9.00-14.00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč osvobozeno od DPH
 JUDr. Eva Kuzmová

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.