CIRCLE Education s.r.o.


 

STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-578/2022; AK/VE-271/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb. Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu.


Cíl kurzu: seznámit účastníky s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy, ve znění po velké novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2018. Probrány budou aktuální otázky, zejména problematika závazných stanovisek, vedení územního řízení, společného řízení, integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí do územního řízení nebo společného řízení, stavební řízení a kolaudace staveb. Postupy budou demonstrovány na konkrétních modelových příkladech včetně problémových případů.


Obsah:

Anotace:

Obsahem vzdělávacího jsou požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů, ve znění po velké novele stavebního zákona s účinností od 1.1.2018.
Účastníci budou v detailu seznámení s požadavky na umísťování, povolování a kolaudaci staveb, se základními předpoklady účastenství v územním a stavebním řízení.

Obsah vzdělávacího programu:

  1. Úvod

-        legislativní rámec - o zákoně č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon přinášející mj. změny na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, a o zákoně č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací

  1. Pojmy stavebního zákona

-          stavba hlavní, soubor staveb

-          vznik stavby

-          zánik stavby

-          stavební úřady – příslušnost k rozhodování (změna příslušnosti)

  1. Umísťování staveb

-          soulad záměru s územně plánovací dokumentací (změny na úseku územního rozhodování, umísťování staveb)

-          orgán územního plánování v postavení dotčeného orgánu

-          stavební úřad jako dotčený orgán

-          změna formy a obsahu závazného stanoviska – novela správního řádu, novela stavebního zákona

-          stanovení doby platnosti závazného stanoviska

-          rozšíření okruhu staveb, které nevyžadují umístění

  1. Účastenství v územním a stavebním řízení

-          základní předpoklady, vlastnické právo, přímé dotčení, pojem imise

-          postavení spolků a předpoklady jejich účastenství podle novelizovaného § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

-          změny majetkoprávních podkladů v případě stavby na cizím pozemku

-          úmrtí účastníka řízení – dědicové

-          držitelé věcných práv – věcné břemeno, zástavní právo (hypotéka), právo stavby

-          insolvenční správce

  1. Společné rozhodnutí

-          společné územní rozhodnutí + EIA

-          společné územní rozhodnutí a stavební povolení

-          společné územní rozhodnutí, stavební povolení a EIA

-          změny procesních postupu, změna příslušnosti stavebních úřadů

-          změna okruhu účastníků řízení

  1. Námitky v územním řízení

-          stavebně technické – odstupy, osluněn, zastínění pozemku

-          občansko-právní – pohoda bydlení, resp. kvalita prostředí, snížení tržní hodnoty nemovitosti, úbytek oblohové dostatečnosti, omezení výhledu, míra oslunění, narušení soukromí, zvýšení intenzity dopravy, hluk, požadavky na umístění odstavných a parkovacích stání, stavby na pozemku rodinného domu, šetrnost k sousedství, obtěžování pohledem, narušení osobnostních práv

  1. Formy umísťování staveb

-          územní rozhodnutí

-          společné územní a stavební řízení

-          zjednodušující postupy při umísťování staveb: územní souhlas (právní povaha, opravné prostředky, změna při přezkumu souhlasů, obsah, náležitosti); veřejnoprávní smlouva (uzavírání, účinnost, třetí osoby)

  1. Povolování staveb

-          povolovací režimy – změny u jednotlivých forem povolování staveb

-          souhlas s provedením ohlášené stavby – změna okruhu staveb, souhlasy sousedů + přímé dotčení

  1. Kolaudace staveb

      10. Diskuse, dotazy


Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - Specialistka na problematiku stavebního zákona a dalších veřejnoprávních předpisů.Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).Působila jako právník KÚ JMK,odboru územního plánování a stavebního řádu.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


12. 12. 2023 ONLINE

 12. 12. 2023
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.