CIRCLE Education s.r.o.


 

NOVÝ ZÁKON O ODPADECH A JEHO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-155/2022; AK/VE-78/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., zabezpečující činnosti v oblasti životního prostředí.


Cíl kurzu: Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou odpadového hospodářství vykonávanou především v rámci přenesené působnosti obce s rozšířenou působností. Vzhledem ke komplexnosti kurzu je však vhodná též pro úředníky obcí, a to jak v přenesené, tak samostatné působnosti.


Obsah:

Anotace:

Kurz je převážně koncipován pro pracovníky, kteří se s oblastí odpadového hospodářství z pozice úředníka územního samosprávného celku teprve seznamují (nováčky), přičemžse pokusí posluchači jednak přinést syntézu vybraných částí zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností vč. jejich prováděcích předpisů.

Obsah vzdělávacího programu:

I.  Teoretická část (vybrané části zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností):

 1. Část první: základní ustanovení zákona; rozsah působnosti zákona, základní pojmy, odpad x neodpad (vedlejší produkt), hierarchie, katalog odpadů, ukončení odpadového režimu
 2. Část druhá: nakládání s odpady; povinnosti původce odpadu a provozovatele zařízení, obchodování s odpady, vzorkování a zkoušky odpadu, jednotlivé způsoby nakládání s odpady
 3. Část druhá: nakládání s vybranými druhy odpadu
 4. Část třetí: průběžná evidence a ohlašování
 5. Vybrané části zákona o výrobcích s ukončenou životností: elektrozařízení, baterie nebo akumulátory a pneumatiky, vozidla a jejich odstraňování, přestupky
 6. Část šestá opatření k nápravě a přestupky
 7. Část sedmá: výkon veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství (kompetence jednotlivých správních úřadů, rozsah působnosti; závazná stanoviska aj.)

II. Praktická část:

 1. Proces kontrolní činnosti v odpadovém hospodářství (aplikace kontrolního řádu)
 2. Kontrolní činnosti ve vybraných provozech a z nich vyplývající přestupky (zařízení
  ke sběru a výkupu odpadů, autoservisy, gastroprovozy, zdravotnická zařízení, zařízení
   ke zpracování biologických odpadů, potravinářské provozy, drobné živnostenské provozy, stavby, specifické provozy aj.)
 3. Přestupkové řízení ve vztahu k odpadovému hospodářství
 4. Závěrečné shrnutí kompetencí a povinností obce (obce, obce s pověřeným obecním úřadem, obce s rozšířenou působností) při nakládání s odpady
 5. Diskuse

 

 

      

        


Lektor:
Ing. Matěj Mlčoch - Působí na Úřadu městské části Praha 5, Odbor ochrany životního prostředí.Člen komise Rady životního prostředí MČ Praha 12. Studium na České zemědělské univerzitě, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.