CIRCLE Education s.r.o.


 

VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-45/2021; AK/VE-33/2021

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají agendu orgánu ochrany přírody a krajiny.


Cíl kurzu: Získání ucelených a prakticky uchopitelných znalostí vybraných ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, vyhlášky o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a správního řádu.


Obsah:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 2. Obecné aspekty správního řízení na úseku povolování kácení (proces vedení řízení v intencích správního řádu, zastupování)
 3. Účastenství ve správním řízení o povolování kácení
 4. Ohlašovací režim (pozastavení, omezení, zákaz kácení)
 5. Náležitosti žádosti o povolení ke kácení dřevin
 6. Posuzování funkčního významu dřevin
 7. Posuzování estetického významu dřevin
 8. Důkaz ohledáním a jeho protokolace
 9. Posouzení důvodnosti podání žádosti
 10. Výše ekologické újmy a rozsah náhradní výsadby
 11. Kácení dřevin pro účely stavebních záměrů a problematika vyjadřování se ke stavebním záměrům z hlediska ochrany dřevin
 12. Znalecké posudky
 13. Zamítnutí žádosti
 14. Opravné prostředky / Odvolání
 15. Kontrolní činnost (zaměření na stavební činnost a poškozování dřevin)
 16. Skutkové podstaty přestupků v řešené oblasti
 17. Diskuse

Lektor:
Ing. Magdaléna Marková - Absolventka Fakulty ŽP ČZU v Praze.Od roku 2016 působí na odboru dopravy a ŽP ÚMČ Praha 6. Posuzuje stavební záměry z hlediska ochrany přírody a krajiny ve vztahu k ochraně dřevin,zejm. při stavební činnosti a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


16. 4. 2024 Praha

 16. 4. 2024
 9:00-14:00 h.
 Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.