CIRCLE Education s.r.o.


 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE VÝSTAVBĚ (koordinátor BOZP na staveništi, plán BOZP na staveništi, oznámení BOZP na OIP)

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Projektanti, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátoři BOZP na staveništi, stavebník (investor).


Cíl kurzu: Účastníkům semináře bude představena filosofie novelizace předpisů z oblasti BOZP, možností skladby a rozsahu plánu BOZP i další doporučení pro činnost účastníků výstavby v této oblasti.


Obsah:

Statistika smrtelných úrazů ve stavebnictví rok od roku narůstá. Oblast BOZP na staveništi je ošetřena řadou právních předpisů. Mezi nejdůležitější patří zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento předpis rozšířil portfolio rozhodujících účastníků výstavby o pozici koordinátora BOZP na staveništi. Co je nového po novele provedené zákonem č. 88/2016 Sb.? Jaké jsou podmínky pro výkon této funkce, proč byl zaveden tzv. plán BOZP na staveništi, proč a komu zadavatel stavby předává tzv. oznámení o zahájení stavby spolu s vazbou těchto požadavků na stavební zákon č.183/2006 Sb. se dozví účastnici semináře z výkladu doprovázeného ukázkami řady metodických pomůcek z praxe staveb.

  • Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a BOZP na staveništi
  • Činnost koordinátora BOZP na staveništi podle NV č. 591/06 Sb., NV č. 592/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.
  • Vazby rozhodujících účastníků výstavby: stavebník – projektant – stavbyvedoucí – technický dozor stavebníka na koordinátora BOZP na staveništi (vzájemné požadavky a povinnosti)
  • Stavební zákon a plán BOZP na staveništi, činnost projektanta a koordinátora BOZP na staveništi podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. resp.č. 146/2008 Sb.
  • Oznámení o zahájení stavby na OIP, jako povinnost stavebníka u staveb na ohlášení nebo stavební povolení
  • Výtahy z rozhodujících právních předpisů pro oblast BOZP na staveništi
  • Praktická ukázka DVD PROFESIS ČKAIT 2015 – Profesní informační systém (metodické pomůcky, technické pomůcky a doporučené standardy pro činnost projektanta a stavbyvedoucího)
  • Diskuse


Stavební zákon a zákon k zajištění dalších podmínek BOZP byly vydány ve stejném roce, ale vykazují jistý nesoulad. Nově zavedené pojmy, povinnosti a pravomoci mezi účastníky výstavby, zejména činnost koordinátora BOZP ve vazbě na projektanta stavby a stavbyvedoucího, nejsou dořešeny. Problematickým se jeví i tzv. plán BOZP, který je povinen dle vyhlášky o dokumentaci stavby v části ZOV zpracovat projektant stavby. Jeho obsah není nikde stanoven.


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.