CIRCLE Education s.r.o.


 

Stanovisko MV ČR

Stanovisko ÚOOÚ k uvádění osobních údajů účastníků kurzů na vydávaných osvědčeních dle zákona o úřednících

Ministerstvo vnitra dne 5. 1. 2018 požádalo věcně příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů o stanovisko ke zpracování osobních údajů v rámci vydávání osvědčení úředníkům územních samosprávných celků o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o rozsah osobních údajů uváděných na těchto osvědčeních (jméno, příjmení, datum a místo narození).
K požadavku ministerstva vnitra vydal Úřad pro ochranu osobních údajů toto stanovisko ze dne 13. února 2018 s č. j. UOOU-00354/18-2:
Správce je povinen v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, shromažďovat osobní údaje odpovídající pouze stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného cíle. V posuzovaném případě jde o shromažďování osobních údajů za účelem registrace do vzdělávacího programu, jeho vykonání a vydání osvědčení. Osvědčením úředník prokazuje absolvování programu. Je tedy nutné, aby byla tato osoba na osvědčení dostatečně identifikována, k čemuž uvedení jména, příjmení, data narození a místa narození jistě slouží. Zpracování osobních údajů uvedeným způsobem lze posoudit jako zákonné.
Shodnou úpravu obsahuje i nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Praze dne 31. 5. 2018
Zpracoval: odbor veřejné správy, dozoru a kontroly

CIRCLE Education prohlašuje, že osobní data účastníků kurzů, ve smyslu Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2009 Sb., budou použita a zpracována pouze v souvislosti s účelem, ke kterému byla zákazníkem poskytnuta a nebudou jinak dále zpracovávána. Souhlas se zpracováním osobních údajů je uveden u objednávkového formuláře.