CIRCLE Education s.r.o.


Katalog kurzů Máte dotaz? Napište nám na chat vpravo dole nebo zavolejte na +420 733 505 859

Lektorský tým

Mgr. Michaela Bartošková
Od roku 2007 působí jako samostatný advokát. V rámci své praxe se zabývá poskytováním právních služeb širokému spektru klientů zahrnujícím zejména obchodní společnosti, obce, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva, ale i fyzické osoby. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, vymáhání pohledávek, pracovní právo, správní právo a právo nemovitostí. V poslední době získala značné zkušenosti i v oblasti insolvenčního práva.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
JUDr. Václav Bednář, Ph.D.
Vysokoškolský pedagog působící na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. jako vedoucí oddělení občanského práva.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Ing. Helena Bendová
Působí jako ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí ČR na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Podílí se na přípravě obecně závazných právních předpisů o ochraně ZPF.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
PhDr. Bc. Miloš Beneš
Vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu na Městském úřadu ve Vimperku. MŠMT ČR je jmenován lektorem Funkčního studia vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro oblast školského práva a pracovního práva. Přednáší na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích a Pedagogické fakultě Jihočeské university jak v oblasti školství, tak v rámci vzdělávání úředníků veřejné správy.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Mgr. Karel Bezděkovský
Lektor s dlouholetou praxí v silniční dopravě, v oblastech silničního provozu, prevence a bezpečnosti silničního provozu, dopravně správních činností, zkoušek odborné způsobilosti řidičů a žadatelů o řidičská oprávnění.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Mgr. Lukáš Blažek
Právník s dlouholetou praxí, generální praxe včetně práva nemovitostí, vymáhání pohledávek a trestního, občanského i obchodního práva.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Ing. Mgr. Irma Bohoňková, PCC
Profesionální kouč, mentor (certifikace ICF), konzultantka v oblasti řízení lidských zdrojů a lektorka se specializací na manažerské a komunikační dovednosti.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Mgr. Martin Čech
Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, který se právem veřejných zakázek zabývá 10 let, je spoluautorem nového zákona o veřejných zakázkách a hlavním autorem Metodického pokynu pro zadávání zakázek financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů, jejichž zadávání procesně neupravuje zákon o veřejných zakázkách. V současné době působí na Ministerstvu místního rozvoje, Odbor práva veřejných zakázek a koncesí jako vedoucí oddělení.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
Mgr. Martina Černá
Vedoucí oddělení grantů EU pro vzdělávání na Krajském úřadě Ústeckého kraje, kde má na starosti kompletní řízení výkonu role Zprostředkujícího subjektu v rámci implementace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 7 globálních grantů a 6 projektů Technické pomoc OPVK. - Řízení a zajištění procesu výběru žádostí o poskytnutí finanční podpory - Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti - Práce s hodnotiteli – práce s centrální databází hodnotitelů a hodnotitelským modulem, zpracování smluv s hodnotiteli - Zajištění činnosti sekretariátu výběrových komisí - Zajištění vlastní činnosti výběrových komisí - Řízení a zajištění odborné pomoci žadatelům a příjemcům

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
JUDr. Jan Horník, Ph.D.
Od října 2010 se profesně věnuje problematice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014). Nyní působí na pozici ředitele Odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Je též odborným asistentem v Ústavu veřejného práva Paneúrópské vysoké školy. Působí jako lektor a člen zkušebních komisí pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
JUDr. Lucie Chovancová
V rámci koncipientské praxe a následně i v rámci výkonu advokacie provádí lektorskou činnost pro klienty v oblasti pracovního a občanského práva.

Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  PhDr. Jiří Chrást
  Ředitel Akademie ČTK, zkušený novinář s téměř třicetiletou praxí, v ČTK prošel nejrůznějšími pozicemi od redaktora až po šéfeditora, jako zahraniční zpravodaj působil mnoho let v Indii a Británii, vzděláním filolog a pedagog, bohatá lektorská činnost, přednáší v češtině a angličtině.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Kateřina Janovcová
  Lektorka a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor provozu silničních vozidel.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
  Akademický pracovník Vysoké školy ekonomie a managementu, odborný garant studia v oboru Finance.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Stanislav Kajtár
  OSVČ v oblasti pořádání odborných kurzů včetně lektorské činnosti od roku 2002.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  JUDr. Roman Kočí MBA, MSc.
  Vedoucí odboru právního a legislativního Krajského úřadu Plzeňského kraje. Autor mnoha článků a publikací v oblasti práva pozemních komunikací.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Mgr. Jan Kratochvíl
  Absolvent magisterského programu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zabývá se také spotřebitelským právem a ochranou osobních údajů pro společnosti v soukromém sektoru. Zaměřeje se na poradenství v oboru complience s novou legislativou.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Zbyněk Krayzel
  Poradce v oblasti ochrany ovzduší, bývalý pracovník ČIŽP a specialista na problematiku ochrany ovzduší a související oblastí. Autor mnoha článků a publikací k ochraně ovzduší.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Bc. Roman Krčil
  Vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Zařazen do seznamu odborníků v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků na obecnou a odbornou část zkoušky zvláštní odborné způsobilosti. Jmenovacím dekretem MV ČR pověřen pro zkoušky k ověřování zvláštní odborné způsobilosti k výkonu státní správy na úseku živnostenského podnikání a obecné části (správní řád, veřejná správa).

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  JUDr. Eva Kuzmová
  Specialistka na problematiku stavebního zákona a související oblastí, dalších veřejnoprávních předpisů. Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). V letech 2004-2018 působila jako právník Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Ondřej Liška
  Na VŠE v Praze absolvoval obor bakalářský studijní program Podnikové informační systémy a následně v rámci magisterského studia Informačních systémů a technologií se zaměřil především na řízení IT. Hlavní jeho doménou jsou zejména procesy s podporou IT v návaznosti na otázku bezpečnosti a související legislativní aspekty.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.
  Lektorka Vysoké školy Karlovy Vary, o.p.s. Katedra soukromého práva, vedoucí katedry a garantka studijního oboru Právo v podnikání. Členka Rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS Brno.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  PhDr. Martin Lokšík
  Dlouhodobě se specializuje na oblast praktické výuky televizního zpravodajství, je režisérem na ČT 24.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D.
  Působí jako odborník v oblasti veřejné správy, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů územních samosprávných celků), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Od počátku své profesní dráhy pohybuje v akademické sféře (katedra správního práva PrF ZČU, katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU, katedra správního práva a veřejné správy VŠKV, katedra právních disciplín a veřejné správy MUP). Kromě toho získával i zkušenosti v legislativě (po dvě volební období jako asistent poslance Parlamentu ČR) či ve vrcholné exekutivě (vykonával funkci ředitele odboru a vrchního ředitele sekce na Ministerstvu spravedlnosti ČR).

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  JUDr. PhDr. Jan Malast, Ph.D.
  Odborný asistent na Vysoké škole Karlovy Vary, o.p.s., Katedra správního práva a Metropolitní univerzitě Praha, Katedra právních disciplín a veřejné správy. Člen Rozkladové komise pro veřejné zakázky ÚOHS Brno.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Magdaléna Marková
  Absolventka Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Od roku 2016 působí na oddělení státní správy odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6. Posuzuje stavební záměry z hlediska ochrany přírody a krajiny, zejména ve vztahu k ochraně dřevin při stavební činnosti, a povolování kácení dřevin rostoucích mimo les.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  PhDr. Josef Maršík, CSc.
  Odborník na audiovizuální žurnalistiku, pedagog katedry žurnalistiky FSV UK.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Mgr. Jan Mauric
  Právník s dlouholetou praxí v mezinárodních advokátních kancelářích, kde se specializoval na obchodní právo, právo společností a právo duševního vlastnictví. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek a práva nemovitostí.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Matěj Mlčoch
  Působí jako tajemník na Úřadu městské části Praha-Slivenec. Člen komise Rady životního prostředí MČ Praha 12. Působil na Úřadu městské části Praha 5, Odbor ochrany ŽP.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Martin Moravec, Ph.D.
  Vedoucí oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu na magistrátu města, s dlouholetou odbornou a lektorskou praxí v oboru, autor publikací pro danou problematiku.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
  Ing. Pavel Nahodil
  Vedoucí oddělení agend řidičů na Ministerstvu dopravy ČR.

  Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Ing. Jindřich Pater
   Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Ing. Radka Pešková, Ph.D.
   Absolventka Technické univerzity v Liberci – Fakulta ekonomická, obor Organizace a řízení podniků, Firemní finance. Dosud působila a působí ve firmách a neziskových organizacích ve vrcholových funkcích jako finanční manažerka. Lektorka vysoké školy VŠEM se zaměřením na finanční analýzu a měření firemní výkonnosti, mimo jiné působila jako lektorka MŠMT pro projekt Úspěšný ředitel – Finanční management školy. Autorka řady publikací a článků se zaměřením na finanční management ziskových i neziskových organizací.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Mgr. Marie Princlová
   Dlouhodobě se specializuje na rozvoj kompetencí zaměstnanců ziskové a neziskové sféry v oblastech marketingu, prodeje, managementu a soft dovedností. Je cerfifikovanou lektorkou CIMA. Má zkušenosti s realizací projektů ve školství a zahraničních firmách.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Ing. František Prošek
   Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   JUDr. Jindřich Psutka, Ph.D.
   Lektor se zkušenostmi z Ministerstva spravedlnosti a Úřadu vlády působící na Vysoké škole Karlovy Vary o.p.s. jako odborný asistent na Katedře soukromého práva a Fakultě právnické ZČU v Plzni, Katedra občanského práva.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Ing. Tomáš Roblík
   Absolvent VUT Brno – fakulta stavební. Certifikovaný kurz AIVD (Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR a SR) Kurz 7 návyků vysoce efektivních lidí (Franklin Covey ČR) Global leadership summit (ČR) Global leadership summit (ČR) Seminář osobního rozvoje (Robert Rohm) Lektor soft skills a manažerských dovedností. Od roku 2004 se zabývá realizací školení komunikačních a manažerských dovedností a soft-skills na bázi Covey, Maxwell, Smith, Stone, Pease, Carnegie, Rohm a další. Předcházející profese: manažer správy areálu, vedoucí odboru na Úřadu městské části Brno. Vedení obchodních týmů. Vede školení, semináře a tréninky komunikačních, manažerských a prodejních dovedností se zaměřením na vedení lidí. Věnuje se vzdělávání a koučingu.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   mjr. Ing. David Rovenský
   Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Ing. Bc. Miroslav Sachl
   Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a životního prostředí. Je oprávněn k výkonu činnosti auditor bezpečnosti pozemních komunikací podle § 18h zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   JUDr. Milan Samek
   Specialista na Ústavní a Správní právo, v současné době působící na VŠKV, o.p.s., na Katedře správního práva a veřejné správy. Právník a advokát s dlouholetou praxí v řídících funkcích na Čs. Akademicích věd a ministerstvech, včetně MV ČR.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Petr Sobotka
   Vystudoval na ČVUT v Praze obor Informační technologie a správa počítačových sítí. Realizoval vlastní neziskové projekty orientované na mimoškolní vzdělávání, působí v oblasti řízení IT projektů se specializací na veřejný sektor.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
   Mgr. Ondřej Šedivý
   Vystudoval obor Vzdělávání dospělých na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Více než jedenáct let působil jako interní trenér a kouč zaměstnanců obchodního úseku ve společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s. Věnoval se partnerskému prodeji a řízení vztahů s obchodními partnery v oblastech IT distribuce a prodeje služeb prostřednictvím call center. Aktuálně OSVČ se zaměřením na rozvoj a vzdělávání prodejních týmů, vyhodnocování a zvyšování prodejního výkonu, školení a koučing vedoucích a manažerů.

   Pro CIRCLE Education zajišťuje:
    Mgr. MgA. Ivana Šimánková
    Absolventka Pedagogické fakulty V Českých Budějovicích a Fakulty mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s bohatou redaktorskou a moderátorskou praxí v České televizi a Českém rozhlase (např. pořad Fakta, živé vysílání Noční linky s celostátním dosahem, hudební pořady pro stanici ČR Vltava- Hudební letokruhy, Operní střípky, Hudba pro hvězdy, V náladě jazzu...) Vede kurzy mediální komunikace pro akciové společnosti a úřady a moderátorské školičky pro děti i dospělé. Věnuje se moderování kulturních a společenských akcí, přímých přenosů Českého rozhlasu (novoroční koncerty, koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov...), pořadů Jihočeské TV, cyklus rozhovorů s významnými osobnostmi Studio Z, Host U Tří lvů. Zajišťuje individuální přípravu projevů na veřejnosti s řediteli a managery, četbu komentářů k filmům, porotování recitačních soutěží, vytváří scénáře pro silvestrovská divadelní představení, slavnostní koncerty, veřejné rozhlasové nahrávky.

    Pro CIRCLE Education zajišťuje:
     JUDr. Zita Štecherová
     Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha, pracovník na Ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.

     Pro CIRCLE Education zajišťuje:
     Mgr. Barbora Švandrlíková
     Absolventka Mezinárodních a diplomatických studií na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s., se zaměřením na mezinárodní vztahy, diplomacii, národní a mezinárodní bezpečnost, včetně integračních procesů v regionálních i mezinárodních organizacích.

     Pro CIRCLE Education zajišťuje:
     Ing. Petra Vovsová, DiS.
     Absolventka České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty ŽP, studijní program Krajinné inženýrství. Má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti ochrany ŽP - s agendou kácení dřevin, ochrany zvířat a ochrany zemědělského půdního fondu.

     Pro CIRCLE Education zajišťuje:
     Bc. Martin Žák
     Vedoucí oddělení státní správy na Ministerstvu dopravy ČR, odbor veřejné dopravy.

     Pro CIRCLE Education zajišťuje:
     Mgr. Marie Židův
     Absolventka právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, působí jako vrchní ministerský rada Odbor právní, Oddělení správních agend, Ministerstvo zdravotnictví. Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

     Pro CIRCLE Education zajišťuje: