CIRCLE Education s.r.o.


 

DOKUMENTACE STAVEB VE VÝSTAVBĚ (k územnímu řízení, stavebnímu řízení a k povolení užívání stavby)

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Projektant, stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na staveništi, stavebník (investor).


Cíl kurzu: Účastníci semináře budou v detailu uvedenou vyhláškou a navazujícími předpisy provedeni vč. objasnění případných vazeb právě na stavební zákon.


Obsah:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. je doplněn řadou prováděcích předpisů. Mezi nejdůležitější patří vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyhláška byla novelizována vyhláškou č. 62/2013 Sb. a předepisuje rozsah a obsah dokumentace a projektové dokumentace nejen v procesu územního a stavebního řízení, ale i v procesu předání stavby do užívání. Požadavky je povinen dodržet projektant stavby při přípravě stavby, zhotovitel stavby a jeho stavbyvedoucí při realizaci stavby a stavebník v pozici uživatele stavby při provozu.
Kdo může/nemůže jednotlivé dokumentace zpracovávat, jaké musí mít oprávnění a jaká je jeho odpovědnost? A co nového se připravuje v procesu novelizace uvedených předpisů?

  • Požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon na činnost projektanta, stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi ve vazbě s právními předpisy pojednávajícími o dokumentaci staveb
  • Rozbor vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb;  povinnost projektanta doložit autorizaci podle autorizačního zákona č. 360/1992 Sb.
  • Výtahy z rozhodujících právních předpisů doplňujících stavební zákon: nařízení vlády č. 378/2001 Sb., č. 163/2002 Sb., č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb. a 361/2007 Sb. vydaných pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
  • Výtahy z rozhodujících právních předpisů v oblasti požadavků na výstavbu: vyhláška č. 268/2009 Sb. (technické požadavky) a č. 398/2009 Sb. (požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb)
  • Výtahy z rozhodujících právních předpisů pro vyhrazená technická zařízení: elektrozařízení, plynová zařízení, tlaková zařízení a zdvihací zařízení
  • Právní předpisy k výrobní, průvodní a provozní dokumentaci stavby ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  • Praktická ukázka DVD PROFESIS ČKAIT 2015 – Profesní informační systém (metodické pomůcky, technické pomůcky a doporučené standardy pro činnost projektanta a stavbyvedoucího)
  • Diskuse

Stavební zákon specifikuje pouze dokumentaci resp. projektovou dokumentaci potřebnou pro schválení jednotlivých etap správních řízení (územní, stavební řízení a povolení užívání stavby). Ve vazbě na autorizační zákon č. 360/1992 Sb. je pro určité typy těchto dokumentací vyžadována u projektanta tzv. autorizace. Zcela mimo stavební zákon a vyhlášku o dokumentaci staveb stojí požadavky na další typy dokumentací (výrobní, průvodní a provozní apod.), které potřebuje stavebník v posici provozovatele zařízení podle dalších speciálních právních předpisů k řádnému provozu stavby.

 

1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. v aktuálním znění 2016.

2. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka a stavebního dozoru podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

3. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

4. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 

5. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb., o některých dalších podmínkách zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6. Obecné požadavky na výstavbu, technické požadavky na stavbu, technické požadavky na výrobky zabudovávané do stavby a požadavky na vyhrazená technická zařízení kladené na účastníky výstavby.

7. DVD PROFESIS 2015 ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka metodických pomůcek pro projektanta stavby a stavbyvedoucího.

        8. Diskuse.


Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2250 Kč + 21% DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.