CIRCLE Education s.r.o.


 

Pro veřejnou správu

 

CIRCLE Education s.r.o. je akreditovanou vzdělávací institucí podle § 30 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, a může tak pořádat akreditované kurzy pro průběžné vzdělávání, zahrnující prohlubující, aktualizační a specializační vzdělávání úředníků a vedoucích úředníků zaměřené na výkon správních činností v územním samosprávném celku.

Cíle vzdělávání a rozvoje

Prioritním cílem naší komplexní nabídky průběžného vzdělávání úředníků je zvyšování efektivity vykonávaných činností v poskytování služeb občanům a institucím.

Prostřednictvím rozvoje zaměstnanců tak umožnit bezchybné provádění agend úřadu, zvyšovat zastupitelnost zaměstnanců a posilovat zájem zaměstnanců úřadu o sebevzdělávání a seberozvoj.

Nabídka vzdělávacích aktivit (kurzů, školení)

Naše nabídka obsahuje 50 akreditovaných vzdělávacích programů určených pro úředníky a vedoucí úředníky.

Vzdělávací programy jsou zaměřeny na tyto oblasti:

  • Odborné dovednosti
  • Dopravu a silniční hospodářství
  • Územní plánování a stavební řád
  • Komunikační dovednosti
  • Měkké dovednosti
  • Odborné dovednosti pro realizaci projektů z ESIF

Možnost realizace vzdělávacích programů

V případě zájmu ze strany úřadů lze kromě vyslání jednotlivců organizovat skupinové vzdělávání jakéhokoliv vzdělávacího programu v místě a termínu určeném úřadem (může se jednat i o skupinu složenou z úředníků několika úřadů).

Pokud není u určitého kurzu napsáno datum zahájení, jsou kurzy zahajovány průběžně po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Poradenství a implementace modelu CAF

Model CAF představuje celostní pohled na řízení organizace na platformě vyváženého pohledu vytvářených předpokladů a dosahovaných výsledků.

Náš tým konzultantů vás provede celým procesem implementace modelu CAF 2013 od úvodního seznámení až po dohled nad realizací Akčního plánu.

Podrobnosti v části Poradenství a realizace projektů implementace modelu CAF a Model CAF- kurzy.

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář
15. 4. 2021
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - webinář
20. 4. 2021
ONLINE
Detail kurzu
OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - webinář
27. 4. 2021
ONLINE
Detail kurzu
POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - webinář (Průvodce právní úpravou)
28. 4. 2021
ONLINE
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - webinář
4. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - webinář
6. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
ŘIDIČSKÁ OPRÁVNĚNÍ A ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY - webinář
11. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - webinář
13. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
PRÁVNÍ ASPEKTY ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ - webinář
18. 5. 2021
ONLINE
Detail kurzu
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD OBCÍ I. TYPU - webinář
8. 6. 2021
ONLINE
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
10. 6. 2021
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O POVOLOVÁNÍ KÁCENÍ DŘEVIN - webinář
15. 6. 2021
ONLINE
Detail kurzu
VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - webinář
15. 9. 2021
ONLINE
Detail kurzu
PROFESNÍ ZPŮSOBILOST ŘIDIČE - prezenční
16. 9. 2021
Praha
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - prezenční/webinář
23. 9. 2021
Praha/ONLINE
Detail kurzu
PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - prezenční
7. 10. 2021
Praha
Detail kurzu
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ V AGENDÁCH ŘIDIČŮ - prezenční, náhradní termín za 26.11.2020
21. 10. 2021
Praha
Detail kurzu
STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI STAVEBNÍCH ÚŘADŮ - webinář
21. 10. 2021
Praha/ONLINE
Detail kurzu
DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - prezenční
11. 11. 2021
Praha
Detail kurzu
PŘESTUPKY A ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A SOUVISEJÍCÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ PŘEDPISY - webinář
25. 11. 2021
Praha/ONLINE
Detail kurzu
APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
APLIKACE ZÁKONA O ODPADECH A PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ V PRAXI - webinář (Novela zákona od 1.1.2021)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
AUTOŠKOLSTVÍ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
BOJ S KORUPCÍ V ČESKÉ REPUBLICE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT + POČÍTAČ NAPLNO VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
E-GOVERNMENT ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
EFEKTIVNÍ PŘÍPRAVA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ANALÝZA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI I. ZÁKLADY KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI II. PSYCHOLOGIE A MOTIVAČNÍ FAKTORY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI III. VYJEDNÁVÁNÍ, PREZENTACE, TEL. KOMUNIKACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PRAXI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT AUDITŮ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT RIZIK
individuálně
individuálně
Detail kurzu
MANAGEMENT ZMĚN
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - AKČNÍ PLÁN JAKO SOUBOR NÁSLEDNÝCH AKTIVIT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - EXTERNÍ ZPĚTNÁ VAZBA MODELU CAF - POKROČILÝ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - POSUZOVÁNÍ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - TVORBA SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
Model CAF - ZÁKLADNÍ VHLED DO ŽIVOTA ORGANIZACE
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU - webinář (praktická aplikace požadavků)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OBECNÉ A TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU – WEBINÁŘ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PRÁVO NEMOVITOSTÍ DLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROCESNÍ MANAGEMENT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 A NOVÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU a ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
PŘÍPRAVA PROJEKTU – JAK PŘIPRAVIT PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ ZE SKTRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ A MONITORING PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KROK ZA KROKEM PO VELKÉ NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA - prezenční kurz přeložen na únor 2020. Dne 8.12.2020 bude realizován formou webináře
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V PRAXI - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu
UZAVÍRKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ - WEBINÁŘ
individuálně
individuálně
Detail kurzu
VĚCNÝ A FINANČNÍ AUDIT PROJEKTŮ SPOLUFINANCOVANÝCH ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK DLE AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OBCÍCH PRO ÚŘEDNÍKY I ZASTUPITELE - webinář (Výklad pro začátečníky i pokročilé)
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ - v termínu 5.11.2020 zrušen
individuálně
individuálně
Detail kurzu
ZÁKON O POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH - webinář
individuálně
individuálně
Detail kurzu