CIRCLE Education s.r.o.


 

PRAKTICKÉ POSTUPY SILNIČNÍHO SPRÁVNÍHO ÚŘADU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-648/2022; AK/VE-318/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají činnosti speciálního stavebního úřadu pro pozemní komunikace.


Cíl kurzu: Získat ucelenou a prakticky uchopitelnou znalost vybraných ustanovení zákona o pozemních komunikacích a správního řádu. Poskytnout přehled o stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti.


Obsah:

Anotace:

Obsahem vzdělávacího programu jsou především praktické postupy spojené s projednáváním a vedením vybraných typů správních řízení na úseku pozemních komunikací. V rámci výkladu budou hodnoceny vybrané instituty na úseku silničního hospodářství, kteréžto budou doplněny ilustračními příklady z praxe, současně budou účastníkům představeny vzorové písemnosti.

Obsah:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy, důležité pojmy
 2. Obecné aspekty správního řízení na úseku pozemních komunikací
 3. Obecné (veřejné) užívání pozemních komunikací, zpoplatnění obecného užívání
 4. Reklamní zařízení
 5. Umísťování inženýrských sítí do tělesa pozemní komunikace
 6. Havárie inženýrských sítí uložených v tělese pozemní komunikace
 7. Vyhrazené parkování jako způsob zvláštního užívání
 8. Povolování umísťování pevných překážek na pozemní komunikace
 9. Rozhodování o omezení přístupu na veřejně přístupné účelové komunikace
 10. Dočasný zákaz stání nebo zastavení silničních vozidel
 11. Řešení problematiky zdrojů ohrožení pozemních komunikací
 12. Výkon kontroly podle kontrolního řádu. Tvorba protokolu o kontrole
 13. Právní úprava řízení o přestupcích, skutkové podstaty přestupků v řešené oblasti, zakázané činnosti na pozemních komunikacích, odůvodnění výše pokuty
 14. Aktuality a výkladová stanoviska v dané oblasti. Judikatura správních soudů
 15. Shrnutí. Dotazy ze správní praxe a související diskuse

Lektor:
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


25. 4. 2024 ONLINE

 25. 4. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.