CIRCLE Education s.r.o.


 

PRAKTIKUM DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-157/2020; AK/VE-102/2020

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají agendu při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství.


Cíl kurzu: Seznámit úředníky územních samosprávných celků s principy a významy umisťování dopravního značení a zařízení, poskytnout přehled o stavu právní úpravy a její praktické aplikace v dané oblasti, seznámit s aktuálními technickými podmínkami v řešené oblasti.


Obsah:

Anotace:

Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na principy užívání a umisťování dopravního značení na pozemních komunikacích zejména s ohledem na ustanovení § 77 a § 78 zákona 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které se zabývají stanovením místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užitím dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní informace.

 Obsah vzdělávacího programu:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 2. Místní úprava provozu ukládající povinnosti účastníkům silničního provozu (příklady rozlišení úpravy prováděné opatřením obecné povahy)
 3. Základní zásady pro užití svislého dopravního značení na pozemních komunikacích
 4. Základní zásady pro užití vodorovného dopravního značení
 5. Zásady pro užití dopravního zařízení
 6. Vzorové listy dopravního značení
 7. Metodika pasportizace dopravního značení
 8. Koncepce dopravního značení. Jednoduchost a srozumitelnost dopravních režimů
 9. Posuzování vhodnosti opatření v kontextu pozemní komunikace (rozhledových poměrů, parametrů, prvků bezbariérového užívání staveb
 10. Ukázky nesprávných a nedostatečných příkladů dopravního značení
 11. Optimalizace, srozumitelnost a výstižnost dopravních značek. Vnímání dopravního značení ze strany řidičů. Typové příklady
 12. Odstranění nadbytečných dopravních značek. Typové příklady
 13. Soulad vodorovného a svislého dopravního značení
 14. Vyznačení specifických dopravních situací. Využití moderních přístupů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu
 15. Diskuse

Lektor:
mjr. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.