CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-523/2021; AK/VE-312/2021

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Osvojení znalostí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a prohloubit si znalost skutkových podstat přestupků dle zákona o silničním provozu, informovat opřipravovaných novelizacích právních předpisů vztahujících se k danému tématu a o aktuální rozhodovací praxi soudů.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je koncipován tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly a v závěru poskytly účastníkům kompletní přehled o probíraném tématu. Účastníci budou v úvodu seznámeni s právním rámcem, ve kterém se bude výklad pohybovat. Dále budou probrány některé vybrané instituty z obecné části zákona o přestupcích, na které se naváže podrobným rozborem konkrétních skutkových podstat přestupků ze zákona o silničním provozu. V závěru budou účastníci seznámení s právní instituty zákona o silničním provozu k přestupkům přidružené. Ke všem tématům bude ihned možná diskuse a otázky budou moci účastníci pokládat také v závěru vzdělávacího programu.

 Obsah:

1.  Předmět a prameny právní úpravy.

 2. Obecná část zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v aktuálním znění) – pojem přestupku, znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, místní, osobní a časová působnost zákona o přestupcích, druhy sankcí a zásady jejich ukládání, ukládání ochranných opatření, zvláštní ustanovení o mladistvých pachatelích přestupků, zánik odpovědnosti za přestupek.

3. Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v aktuálním znění.

4. Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém.

5. Diskuse.

 

 


Lektor:
Mgr. Marie Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.