CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-524/2021; AK/VE-313/2021

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Osvojení znalostí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a prohloubit si znalost skutkových podstat přestupků dle zákona o silničním provozu, informovat opřipravovaných novelizacích právních předpisů vztahujících se k danému tématu a o aktuální rozhodovací praxi soudů.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je koncipován tak, aby na sebe jednotlivé části logicky navazovaly a v závěru poskytly účastníkům kompletní přehled o probíraném tématu. Účastníci budou v úvodu seznámeni s právním rámcem, ve kterém se bude výklad pohybovat. Dále budou probrány některé vybrané instituty z obecné části zákona o přestupcích, na které se naváže podrobným rozborem konkrétních skutkových podstat přestupků ze zákona o silničním provozu. V závěru budou účastníci seznámení s právní instituty zákona o silničním provozu k přestupkům přidružené. Ke všem tématům bude ihned možná diskuse a otázky budou moci účastníci pokládat také v závěru vzdělávacího programu.

 Obsah:

1.  Předmět a prameny právní úpravy.

 2. Obecná část zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (v aktuálním znění) – pojem přestupku, znaky přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost, místní, osobní a časová působnost zákona o přestupcích, druhy sankcí a zásady jejich ukládání, ukládání ochranných opatření, zvláštní ustanovení o mladistvých pachatelích přestupků, zánik odpovědnosti za přestupek.

3. Skutkové podstaty přestupků podle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v aktuálním znění.

4. Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém.

5. Diskuse.

 

 


Lektor:
Mgr. Marie Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


Hodnocení kurzu: 9.4 / 10

Kurz byl přizpůsoben operativně našim potřebám a představám a zcela naplnil očekávání. Lektorka měla velmi dobré obecné povědomí nejen o řešené správní problematice, ale byla schopna zajímavě uchopit i vzdálenejší témata z oblasti přestupkového... zobrazit celý komentář

Miroslav Sachl ( Úřad městské části Praha 6 )

Lektorka příjemná. Školení obsáhlé a srozumitelné.

Ivana Lagová ( Městský úřad Šternberk )

Profesionální přístup, příjemné vystupování, kvalitní příprava.

anonymní uživatel

Přínosné školení, profesionální výklad lektora, detailně vysvětlena problematika skutkových podstat přestupku, legislativa..

Renata Látrová ( Městký úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství )

Oceňuji znalosti přednášející paní Mgr. Škopíkové i způsob prezentované problematiky. Zádrhel byl jen v technice (stahující se žaluzie).

Mgr. Hana Mastná ( Statutární město Ostrava )

informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.