CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-4/2022; AK/VE-4/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají agendu při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství.


Cíl kurzu: Zvýšit odbornou kvalifikaci, znalosti, schopnosti a dovednosti úředníků územních samosprávných celků, kteří vykonávají činnost silničního správního úřadu.


Obsah:

Anotace:

V první části budou probrány základní informace k problematice právní úpravy na úseku připojování nemovitostí k pozemním komunikacím. Druhá část bude zaměřena na konkrétní praktické příklady technických řešení v praxi. Kurz je určen zejména pro úředníky územních samosprávných celků, kteří poznatky využijí v aplikační praxi.

 Obsah:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 2. Problematika připojování na pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky
 3. Aktuality v dané oblasti státní správy (metodická stanoviska, legislativní úpravy)
 4. Zahájení a průběh správního řízení (úkony správního orgánu před zahájením řízení, náležitosti podání, posouzení projektové dokumentace, náležitosti rozhodnutí, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, přerušení a zastavení řízení)
 5. Okruh účastníků správního řízení (procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení) 
 6. Spolupráce silničního správního úřadu a Policie ČR
 7. Spolupráce silničního správního úřadu a vlastníka (respektive pověřeného správce) pozemní komunikace
 8. Podrobné technické podmínky pro připojování pozemních komunikací (rozhledové poměry, parametry oblouků, normové požadavky)
 9. Požadavky na použití základních prvků bezbariérového užívání staveb
 10. Připojování pozemních komunikací navzájem a připojování nemovitosti k pozemní komunikaci
 11. Druhy připojení a možné rozdíly v technickém řešení, konkrétní příklady řešení
 12. Státní dozor, přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Postup správního orgánu při realizaci nedovoleného připojení (jeho úpravy či zrušení) sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci

Lektor:
mjr. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2400 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


24. 10. 2024 Praha

 24. 10. 2024
 9:00-14:00 h.
 Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
 2400 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.