CIRCLE Education s.r.o.


 

PŘIPOJOVÁNÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE VE SPRÁVNÍ PRAXI

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-547/2015; AK/VE-371/2015, akreditace jsou platné rovněž pro online kurz

Rozsah: 6 vyučovacích hodin/ONLINE/prezenční forma vzdělávání


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají agendu při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství.


Cíl kurzu: Zlepšit kvalitu výkonu státní správy v oblasti správního řízení, rozšířit znalosti zájemců z řad odborné veřejnosti na úseku pozemních komunikací a přinést posluchačům ucelenou a prakticky uchopitelnou znalost vybraných ustanovení zákona o pozemních komunikacích.


Obsah:

 • Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy. Systematika zákona o pozemních komunikacích. Zásady činnosti správních orgánů
 • Problematika připojování na pozemní komunikace podle zákona o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky
 • Aktuality v dané oblasti státní správy (metodická stanoviska, připravovaná legislativa, judikatura)
 • Zahájení a průběh správního řízení (úkony správního orgánu před zahájením řízení, náležitosti podání, posouzení projektové dokumentace, náležitosti rozhodnutí, shromažďování podkladů pro rozhodnutí, přerušení a zastavení řízení)
 • Okruh účastníků správního řízení (procesní způsobilost, zastupování účastníků řízení, procesní práva a povinnosti účastníků řízení, úkony účastníků řízení)
 • Spolupráce silničního správního úřadu a Policie ČR
 • Spolupráce silničního správního úřadu a vlastníka (respektive pověřeného správce) pozemní komunikace
 • Podrobné technické podmínky pro připojování pozemních komunikací (rozhledové poměry, parametry oblouků, normové požadavky)
 • Požadavky na použití základních prvků bezbariérového užívání staveb
 • Připojování pozemních komunikací navzájem a připojování nemovitosti k pozemní komunikaci
 • Druhy připojení a možné rozdíly v technickém řešení, konkrétní příklady řešení
 • Státní dozor, přestupky a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob. Postup správního orgánu při realizaci nedovoleného připojení (jeho úpravy či zrušení) sousední nemovitosti nebo pozemní komunikace k dálnici, silnici nebo místní komunikaci

Lektor:
kpt. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.