CIRCLE Education s.r.o.


 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-616/2013; AK/VE-397/2013

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Osvojit si znalosti ohledně vedení správního řízení o přestupcích, včetně řízení o opravných prostředcích a zvláštních forem řízení s ohledem na novou právní úpravu stanovenou zákonem č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.


Obsah:

  1. Předmět a prameny právní úpravy
  2. Řízení o přestupcích na I. stupni - příslušnost k projednávání přestupků, oznamování přestupků, podávání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, zásady pro vedení společného řízení, účastníci řízení, ústní jednání, dokazování, rozhodnutí o přestupku, doručování, náhrada nákladů řízení, příkazní řízení (včetně příkazu na místě)
  3. Řízení o opravných prostředcích - odvolací řízení, řízení o mimořádných opravných prostředcích (obnova řízení, přezkumné řízení), soudní přezkum rozhodnutí o přestupku
  4. Zvláštní formy řízení o přestupcích – příkazní řízení a příkaz na místě
  5. Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém
  6. Diskuse

Lektor:
Mgr. Marie Škopíková - Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


2. 4. 2019 Praha

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.