CIRCLE Education s.r.o.


 

ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-526/2021; AK/VE-315/2021

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Prohloubit znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - prohloubit znalosti úředníků ohledně vedení správního řízení o přestupcích, včetně řízení o opravných prostředcích a zvláštních forem řízení. Informovat úředníky o připravovaných novelizacích právních předpisů vztahujících se k danému tématu a o aktuální rozhodovací praxi soudů.


Obsah:

Anotace:

Vzdělávací program je koncipován tak, aby si účastníci prohloubili znalosti správního řízení ze správního řádu a zákona o přestupcích se zvláštním zaměřením na specifika správní řízení o přestupcích a zvláštní formy správního řízení o přestupcích. Součástí obsahu je také část týkající se institutů přidružených ke správnímu řízení o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

 Obsah:

  1. Předmět a prameny právní úpravy.
  1. Řízení o přestupcích na I. stupni – příslušnost k projednávání přestupků, oznamování přestupků, podávání vysvětlení, odložení věci, zahájení řízení, zásady pro vedení společného řízení, účastníci řízení, ústní jednání, dokazování, rozhodnutí o přestupku, doručování, náhrada nákladů řízení příkazní řízení (včetně příkazu na místě).
  1. Řízení o opravných prostředcích - odvolací řízení, řízení o mimořádných opravných prostředcích (obnova řízení, přezkumné řízení).
  1. Zvláštní formy řízení o přestupcích – příkazní řízení a příkaz na místě.
  1. Právní instituty související se správním trestáním v oblasti provozu na pozemních komunikacích – zadržení řidičského průkazu, vybírání kaucí, bodový systém.
  2. Diskuse.

Lektor:
Mgr. Marie Židův - Lektorka pro Ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.