CIRCLE Education s.r.o.


 

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-3/2022; AK/VE-3/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zlepšit kvalitu výkonu státní správy v oblasti povolování umístění svislého a vodorovného dopravního značení (vč. zařízení), seznámit úředníky územních samosprávných celků s principy a významy užívání, umisťování a stanovování dopravního značení a zařízení.


Obsah:

Anotace:

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními informacemi k problematice právní úpravy na úseku dopravního značení a zásadami používání dopravního značení a zařízení. Dále budou seznámeni s postupem správního orgánu při tvorbě stanovení. Nedílnou součástí bude i výklad ke konkrétním praktickým příkladům.

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy. 
 2. Problematika stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 3. Problematika stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 
 4. Základní zásady správního řízení (úkony správního orgánu před zahájením řízení, náležitosti podání, posouzení dokumentace, náležitosti povolení, shromažďování podkladů, přerušení a zastavení řízení). 
 5. Opatření obecné povahy jako správní akt, odůvodnění, vypořádání vznesených námitek veřejnosti. 
 6. Aktuality v dané oblasti státní správy (metodická stanoviska, připravovaná legislativa, judikatura). 
 7. Spolupráce správního orgánu a Policie ČR. 
 8. Spolupráce správního orgánu a vlastníka (respektive pověřeného správce) pozemní komunikace. 
 9. Technické podmínky pro umísťování svislého a vodorovného dopravního značení (vč. zařízení), posuzování rozhledových poměrů, parametrů komunikací, použití základních prvků bezbariérového užívání staveb.
 10. Příklady nesprávných a nedostatečných řešení v umístění dopravních značek. 
 11. Státní dozor. 
 12. Diskuse.

Lektor:
mjr. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.