CIRCLE Education s.r.o.


 

STANOVENÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ POHLEDEM POLICIE ČR A SPRÁVNÍHO ORGÁNU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-548/2015; AK/VE -372/2015

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zlepšit kvalitu výkonu státní správy v oblasti povolování umístění svislého a vodorovného dopravního značení (vč. zařízení) a rozšířit znalosti zájemců z řad odborné veřejnosti na úseku provozu na pozemních komunikacích. Přinést posluchačům ucelenou a prakticky uchopitelnou znalost vybraných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, zákona o pozemních komunikacích a správního řádu.


Obsah:

Proč se kurzu účastnit?

Účastníci se seznámí s novinkami v dopravním značení, které přinesla vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Obdobně tak budou podrobně rozebrány změny a novinky v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

 • Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy
 • Problematika stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Problematika stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Odlišnosti obecné a místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
 • Základní zásady správního řízení (úkony správního orgánu před zahájením řízení, náležitosti podání, posouzení dokumentace, náležitosti povolení, shromažďování podkladů, přerušení a zastavení řízení)
 • Opatření obecné povahy jako správní akt, odůvodnění, vypořádání vznesených námitek veřejnosti
 • Aktuality v dané oblasti státní správy (metodická stanoviska, připravovaná legislativa, judikatura)
 • Spolupráce správního orgánu a Policie ČR
 • Spolupráce správního orgánu a vlastníka (respektive pověřeného správce) pozemní komunikace
 • Technické podmínky pro umísťování svislého a vodorovného dopravního značení (vč. zařízení), posuzování rozhledových poměrů, parametrů komunikací, použití základních prvků bezbariérového užívání staveb
 • Příklady nesprávných a nedostatečných řešení v umístění dopravních značek
 • Státní dozor

Lektor:
kpt. Ing. David Rovenský - Absolvent Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích. Od roku 2004 působí na pozici vrchního komisaře Policie ČR, který se zabývá dopravně inženýrskou problematikou v hl. m. Praze.
Ing. Bc. Miroslav Sachl - Absolvent Českého vysokého učení technické v Praze, Fakulty dopravní. Činností silničního správního úřadu a právem na úseku pozemních komunikací se zabývá dlouhodobě. Působí jako vedoucí oddělení na Úřadu městské části Praha 6, Odbor dopravy a ŽP.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.