CIRCLE Education s.r.o.


 

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY VE SPRÁVNÍM ŘÍZENÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-216/2023; AK/VE-108/2023

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zajištění specializačního vzdělávání úředníků veřejné správy v souladu se zněním § 20 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s cílem seznámit úředníky s problematikou opravných prostředků ve správním řízení dle správního řádu.


Obsah:

Předmět se věnuje problematice opravných prostředků ve správním řízení. Jde o specifické procesní nástroje uplatnitelné s cílem přezkumu (kontroly, prověření) správního rozhodnutí vydaného správním orgánem prvního stupně, případně i přezkumu správního řízení, které mu předcházelo.

Kurz vymezí tzv. nápravné prostředky ve světle současné správněprávní teorie a představí jejich základní typologii na prostředky opravné (řádné a mimořádné) a prostředky dozorčí.

Důraz bude kladen především na prostředky, které jsou do kategorie nápravných řazeny tradičně – odvolání, rozklad, odpor, obnova řízení a přezkumné řízení (včetně stručných odkazů na případné zvláštní formy). Ty budou studentům detailně představeny nejen co do jejich právní úpravy, ale i s ohledem na aktuální judikaturu a doktrinální pohledy.

Stručně zmíněny budou i některé méně tradiční nástroje obdobné nápravným prostředkům (resp. nástroje, jež jsou do této kategorie řazeny s výhradami, nebo do ní nebývají řazeny vůbec), které také slouží k nápravě vady správního procesu. Jde například o námitky v exekučním řízení, o prohlašování nicotnosti správního rozhodnutí, prostředky proti nečinnosti správního orgánu, vyřizování stížností dotčených osob atp

  1. Druhoinstanční řízení – vymezení této fáze správního řízení, pojem nápravných prostředků a jejich typologie.
  2. Řádné opravné prostředky-odvolání, rozklad, odpor, obnova řízení a přezkumné řízení (včetně stručných odkazů na případné zvláštní formy); aktuální judikatura a doktrinální pohledy.
  3. Mimořádné opravné prostředky, dozorčí prostředky-námitky v exekučním řízení, o prohlašování nicotnosti správního rozhodnutí, prostředky proti nečinnosti správního orgánu, vyřizování stížností dotčených osob atp.
  4. Další procesní nástroje správního řádu obdobné nápravným prostředkům.
  5. Diskuse.

Lektor:
JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D. - Působí jako odborník v oblasti VS, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů ÚSC), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Od počátku své profesní dráhy působí v akademické sféře.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


18. 6. 2024 ONLINE

 18. 6. 2024
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.