CIRCLE Education s.r.o.


 

POUŽITÍ SPRÁVNÍHO ŘÁDU V ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY - online

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-113/2017; AK/VE-65/2017

Rozsah: 7 vyučovacích hodin/ONLINE forma vzdělávání


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Zajištění specializačního vzdělávání úředníků veřejné správy v souladu se zněním § 20 odst. 1 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů s cílem seznámit úředníky s problematikou správního řádu, jeho funkcí, obsahem a použitím v rámci různých forem výkonu veřejné správy, s věcnou působností správního řádu, systematikou a rámcovým obsahem jeho jednotlivých částí a připravit je tak na požadavky praxe.


Obsah:

Podstatou vzdělávacího programu je seznámit účastníky s problematikou správního řádu, jeho funkcí, obsahem a použitím v rámci různých forem výkonu veřejné správy. V rámci obecné charakteristiky správního řádu se účastníci seznámí s cílem a strukturou této právní úpravy, stejně jako se základními principy a metodami jeho interpretace s cílem uvést posluchače do základů praktického použití správního řádu. Součástí obecné charakteristiky správního řádu proto tedy bude zejména osvětlení věcné působnosti správního řádu, jeho systematiky a možností použití jeho jednotlivých částí, stejně jako stručný rozbor dílčích pasáží týkajících se jednotlivých forem činnosti veřejné správy.

Důraz ve výkladu bude kladen především na správní řízení. Účastníci kurzu se seznámí s pojmovým vymezením správního řízení a charakteristikou jeho tradičně vnímaných fází, upozorněni budou také na klíčové právní nástroje typické pro jednotlivé procesní etapy.

Opomenuty však nezůstanou ani další formy činnosti upravené správním řádem jako je vydávání neregulativních úkonů, uzavírání veřejnoprávních smluv či vydávání opatření obecné povahy, a to vždy včetně základní hmotněprávní charakteristiky těchto právních institutů i s některými příklady z praxe.

Kurz je určen jak těm, kdo se se správním řádem teprve seznamují, je však vhodný i pro ty, kdo s touto právní úpravou již přicházejí do styku v rámci některé ze svých činností.

  1. Správní řád – pojem, funkce, působnost, přehled forem správní činnosti upravenýchsprávním řádem, základní principy správní činnosti, metody interpretace.
  2. Správní řízení – pojem, podstata právní úpravy, subjekty, fáze.
  3. Správní řízení – řízení před orgánem první i druhé instance, zvláštní druhy řízení.
  4. Další formy správní činnosti upravené správním řádem –vydávání neregulativních úkonů, uzavírání veřejnoprávních smluv, vydávání opatření obecné povahy, základní hmotněprávní charakteristiky těchto právních institutů, příklady z praxe.
  5. Diskuse.

Lektor:
JUDr. PhDr. Jan Malast Ph.D. - Působí jako odborník v oblasti VS, a to jak samosprávy (lektor, konzultant a člen expertních orgánů ÚSC), tak státní správy (člen rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže). Od počátku své profesní dráhy působí v akademické sféře.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.