CIRCLE Education s.r.o.


 

KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ VÝSTAVBY ZAJIŠŤUJÍCÍCH ROZHODUJÍCÍ DOZORY-TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, STAVEBNÍ DOZOR A DOZOR KOORDINÁTORA BOZP NA STAVENIŠTI

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-112/2017; AK/VE-64/2017

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: Seznámit účastníky s kvalifikačními požadavky na činnost státních úředníků v procesech územního plánování a stavebního řádu podle Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.


Obsah:

Cílem vzdělávacího programu je seznámení účastníků semináře s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů po novelách v r. 2017.  Absolventi vzdělávacího programu budou v detailu seznámení s požadavky na kvalifikaci účastníků výstavby zajišťujících dozory-technický dozor stavebníka (stavební dozor) a dozor koordinátora BOZP na staveništi. Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje pro rozhodující účastníky výstavby, tj. TDS (SDo) a Koo BOZP požadavky na vzdělání a praxi, které nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat celou řadu obecných požadavků vyplývajících ze Stavebního zákona a souvisejících právních předpisů.

  1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika, autorizovaného stavitele) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  2. Požadavky na kvalifikaci stavebního dozoru podle Stavebního zákona u staveb realizovaných svépomocí.
  3. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka podle Stavebního zákona. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona.
  5. Požadavky na kvalifikaci a praxi dalších možných účastníků výstavby: energetický specialista (Průkaz energetické náročnosti budovy), zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), revizní technici na vyhrazená technická zařízení (elektro, plyn, tlak a zvedací zařízení) apod.
  6. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona, Živnostenského zákona, Autorizačního zákona a zákona o podmínkách BOZP č. 309/2006 Sb., a vazby na další zákony, jako jsou např. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí.
  7. PROFESIS 2017 ČKAIT- Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, praktická ukázka aktuálních metodických pomůcek pro účastníky výstavby, zejména dozory: technický dozor stavebníka (stavební dozor) a koordinátor BOZP na staveništi.
  8. Diskuse.

Lektor:
Ing. Jindřich Pater - Autorizovaný inženýr, místopředseda ČKAIT – Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.