CIRCLE Education s.r.o.


 

VYBRANÉ PROBLÉMY STAVEBNÍHO PRÁVA, VAZBY SZ A OZ A SPRÁVNÍ POPLATKY NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU - webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-577/2022; AK/VE-270/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb.


Cíl kurzu: seznámit účastníky s vybranými otázkami aplikace stavebního zákona na úseku stavebního řádu, s vazbami stavebního zákona a občanského zákoníku při vymezení věcí, staveb, účastníků řízení, problematiky vlastnického práva a dalších. Samostatně bude věnována pozornost právní úpravě správních poplatků v této oblasti. Problematika bude názorně demonstrována na praktických příkladech.


Obsah:

  1. Představení občanského zákoníku a stavebního zákona, jejich vztah

-  občanský zákoník a stavební zákon, jejich postavení v systému českého práva, vztah soukromého a veřejného práva, cíle aplikace občanského zákoníku a stavebního zákona

- zásady soukromého práva

- věci a jejím rozdělení (dopady novely občanského zákoníku pro oblast stavebního řádu)

- zásada superficies solo cedit, pojem stavba, dočasné a liniové stavby

- absolutní majetková práva

- veřejné seznamy - domněnka správnosti zápisů ve veřejném seznamu, zásada materiální publicity

2.  Úprava vlastnického práva

- vlastnické právo, omezení, sousedská práva (imise podle občanského zákoníku a stavebního zákona), rozhrady, nezbytná cesta, nabytí vlastnického práva stavbou

- přechodná ustanovení občanského zákoníku vztahující se ke stavbám

3.       Úprava věcných práv k věci cizí a spoluvlastnictví, vazba na stavební zákon

-  věcná práva k věci cizí – účastníci podle stavebního zákona, právo stavby, věcná břemena – služebnosti a reálná břemena

- spoluvlastnictví

- souhlas vlastníka podle § 184a stavebního zákona

4.      Správní poplatky dle zákona o správních poplatcích

-  položky 17-20 jeho přílohy, vazba na daňový řád

5.      Diskuze, dotazy


Lektor:
JUDr. Eva Kuzmová - Specialistka na problematiku stavebního zákona a dalších veřejnoprávních předpisů.Spolupracuje s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).Působila jako právník KÚ JMK,odboru územního plánování a stavebního řádu.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


2. 11. 2023 ONLINE

 2. 11. 2023
 9:00-14:00 h.
 ONLINE forma vzdělávání
 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.