CIRCLE Education s.r.o.


 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-9/2016; AK/VE-8/2016, akreditace jsou platné rovněž pro webináře

Rozsah: 5 vyučovacích hodin/ONLINE/prezenční forma vzdělávání


Cílová skupina: Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků (akreditovaný kurz)


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro výkon činností v oblasti správního řízení v agendách ochrany dřevin, s přesahem problematiky ochrany dřevin do jiných právních oblastí upravených např. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a svobod, právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji apod.


Obsah:

1. Vzhledem k novele Stavebního zákona od 1.1.2021 a liniového zákona:

- změny ve lhůtách pro vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany přírody a krajiny

- fikce souhlasného stanoviska

- prodloužení lhůty pro vydání stanoviska

- odstranění vad žádosti o závazné stanovisko

- závazné stanovisko k zásahu do přírody a krajiny dle liniového zákona.

2. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy (přehled právních předpisu upravujících danou oblast, vymezení dané oblasti v příslušných právních předpisech).

3.  Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury).

4. Vymezení základních pojmů, zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (vymezení pojmů, určení kdo může žádat o kácení dřevin a na základě jakých podkladů, obsah žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, určení dřevin ke kterým je nutné povolení správního orgánu).

5. Účastníci správního řízení (kdo může být účastníkem správního řízení a jaké podklady musí být doloženy).

6. Ohledání na místě (průběh ohledání na místě, co má být uvedeno v protokolu).

7. Seznámení s podklady správního řízení (možnost účastníků seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a řešení při doplnění dalších zjištěných skutečností).

8. Náhradní výsadby (určení rozsahu náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny, následná péče o vysazené dřeviny)

9. Vydání rozhodnutí (lhůty, obsah, forma, vypořádaní se s námitkami účastníků řízení).

10. Odvolání proti vydanému rozhodnutí (postup správního orgánu při odvolání některého z účastníků řízení)

11.Vydání závazného stanoviska (podklad pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí)

12. Důvody kácení dřevin rostoucích mimo les (kolize se stavbou, zdravotní důvody, bezpečnostní důvody, vymezení nejčastějších chorob a škůdců)

13. Ochrana dřevin při stavební činnosti (jak zabránit poškozování dřevin)

14. Památné stromy (vyhlašování, ochrana)

15. Přestupky

16. Diskuse


Lektor:
Ing. Petra Vovsová, DiS. - Absolventka České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty ŽP, studijní program Krajinné inženýrství. Má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti ochrany ŽP - s agendou kácení dřevin, ochrany zvířat a ochrany zemědělského půdního fondu.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.