CIRCLE Education s.r.o.


 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES - prezenční

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-564/2022; AK/VE-267/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají činnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro výkon činností v oblasti správního řízení v agendách ochrany dřevin, s přesahem problematiky ochrany dřevin do jiných právních oblastí upravených např. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a svobod, právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji apod.


Obsah:

Anotace:

Výklad vede ke zvýšení odborných kompetencí úředníků územních samosprávných celků v oblasti správního řízení v agendách ochrany dřevin a s přesahem problematiky ochrany dřevin do jiných právních oblastí (upravených kupř. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a svobod, právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji apod.)

Obsah:

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy (přehled právních předpisu upravujících danou oblast, vymezení dané oblasti v příslušných právních předpisech).
 2. Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury).
 3. Vymezení základních pojmů, zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (vymezení pojmů, určení, kdo může žádat o kácení dřevin a na základě jakých podkladů, obsah žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, určení dřevin, ke kterým je nutné povolení správního orgánu).
 4. Účastníci správního řízení (kdo může být účastníkem správního řízení a jaké podklady musí být doloženy).
 5. Přihlášení spolků do řízení – náležitosti přihlášky a její obnova
 6. Ohledání na místě (průběh ohledání na místě, co má být uvedeno v protokolu).
 7. Seznámení s podklady správního řízení (možnost účastníků seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a řešení při doplnění dalších zjištěných skutečností).
 8. Náhradní výsadby (určení rozsahu náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny, následná péče o vysazené dřeviny, výsadbový materiál, kotvení, zálivka)
 9. Vydání rozhodnutí (lhůty, obsah, forma, vypořádaní se s námitkami účastníků řízení).
 10. Odvolání proti vydanému rozhodnutí (postup správního orgánu při odvolání některého z účastníků řízení)
 11. Vydání závazného stanoviska (podklad pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí), oznámení spolkům podání žádosti o závazné stanovisko
 12.  Důvody kácení dřevin rostoucích mimo les, rekultivace pozemku, zdravotní důvody, pěstební důvody, bezpečnostní důvody, vymezení nejčastějších chorob a škůdců, co není důvodem ke kácení dřevin rostoucích mimo les)
 13. Ochrana dřevin při stavební činnosti (jak zabránit poškozování dřevin)
 14. Památné stromy (vyhlašování, ochrana)
 15. Přestupky (ústní jednání, dokazování svědeckou výpovědí, správní řízení - příkaz, rozhodnutí, kompenzace vzniklé újmy)
 16. Diskuse

Lektor:
Ing. Petra Vovsová, DiS. - Absolventka České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty ŽP, studijní program Krajinné inženýrství. Má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti ochrany ŽP - s agendou kácení dřevin, ochrany zvířat a ochrany zemědělského půdního fondu.

Cena kurzu: 2300 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.