CIRCLE Education s.r.o.


 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-9/2016; AK/VE-8/2016

Rozsah: 5 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků (akreditovaný kurz)


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro výkon činností v oblasti správního řízení v agendách ochrany dřevin, s přesahem problematiky ochrany dřevin do jiných právních oblastí upravených např. občanským zákoníkem, Listinou základních práv a svobod, právními předpisy v oblasti nakládání s osobními údaji apod.


Obsah:

 • Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy (přehled právních předpisu upravujících danou oblast, vymezení dané oblasti v příslušných právních předpisech)
 • Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury)
 • Vymezení základních pojmů, zahájení správního řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  (vymezení pojmů, určení kdo může žádat o kácení dřevin a na základě jakých podkladů, obsah žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, určení dřevin ke kterým je nutné povolení správního orgánu)
 • Účastníci správního řízení (kdo může být účastníkem správního řízení a jaké podklady musí být doloženy)
 • Ohledání na místě (průběh ohledání na místě, co má být uvedeno v protokolu)
 • Seznámení s podklady správního řízení (možnost účastníků seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a řešení při doplnění dalších zjištěných skutečností)
 • Náhradní výsadby (určení rozsahu náhradních výsadeb za odstraněné dřeviny, následná péče o vysazené dřeviny)
 • Vydání rozhodnutí (lhůty, obsah, forma, vypořádaní s námitkami účastníků řízení)
 • Odvolání proti vydanému rozhodnutí (postup správního orgánu při odvolání některého z účastníků řízení)
 • Důvody kácení dřevin rostoucích mimo les (kolize se stavbou, zdravotní důvody, bezpečnostní důvody, vymezení nejčastějších chorob a škůdců)
 • Ochrana dřevin při stavební činnosti (jak zabránit poškozování dřevin)
 • Památné stromy (vyhlašování, ochrana)

Lektor:
Ing. Petra Vovsová, DiS. - Absolventka České zemědělské univerzity v Praze, Fakulty ŽP, studijní program Krajinné inženýrství. Má dlouholeté praktické zkušenosti v oblasti ochrany ŽP - s agendou kácení dřevin, ochrany zvířat a ochrany zemědělského půdního fondu.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.