CIRCLE Education s.r.o.


 

OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU - prezenční/webinář

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-560/2016; AK/VE-299/2016

Rozsah: 5 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků (akreditovaný kurz)


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro výkon činností v oblasti správy a ochrany zemědělského půdního fondu.


Obsah:

 Proč se kurzu účastnit?

Poslední novela zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu byla provedena k 28.6.2016. Změny jsou v evidenci odnětí zemědělské půdy vedené Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace na elektronickém formuláři stanoveném MŽP. Dále došlo k úpravě § 9, souhlasy k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, § 11 stanovení odvodů za odnětí půdy a povinností při změně vlastníka.

 1. Prameny právní úpravy, předmět právní úpravy (přehled právních předpisu upravujících danou oblast, vymezení dané oblasti v příslušných právních předpisech)
 2. Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury)
 3. Vymezení základních pojmů, zásady ochrany zemědělské půdy (vymezení pojmů, změna využití zemědělské půdy, použití sedimentů na zemědělské půdě, ochrana zemědělské půdy při územně plánovací činnosti)
 4. Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (upřesnění kdy je nutné žádat o vynětí zemědělské půdy ze ZPF, důvody vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu)
 5. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (určení kdo a kdy může žádat, obsah žádosti, kdy není třeba souhlas s vynětím zemědělské půdy ze ZPF, dočasné odnětí půdy, trvalé odnětí půdy kdo může být účastníkem správního řízení a jaké podklady musí být doloženy v žádosti)
 6. Ohledání na místě (průběh ohledání na místě, co má být uvedeno v protokolu)
 7. Odvody za odnětí půdy ze ZPF (určení kdy se odvody předepisují a kdy nikoliv, výpočet odvodů, splatnost odvodů, celní úřad)
 8. Vydání rozhodnutí za odvody (lhůty, obsah, forma)
 9. Výkon státní správy (kompetence správních orgánů)
 10. Přestupky a správní delikty
 11. Diskuse

Lektor:
Ing. Helena Bendová - Působí jako ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí ČR na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Podílí se na přípravě obecně závazných právních předpisů o ochraně ZPF.

Cena kurzu: 2200 Kč osvobozeno od DPH


27. 4. 2021 Praha

 27. 4. 2021
 9.00-14.00 h.
 Přednáškový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, 110 00 Praha 1
 2200 Kč osvobozeno od DPH
 Ing. Helena Bendová

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.