CIRCLE Education s.r.o.


 

Kurzy OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-565/2022; AK/VE-268/2022

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Cílová skupina: Cílovými skupinami vzdělávacího programu jsou úředníci územních samosprávných celků, včetně vedoucích úředníků a vedoucích úřadů podle § 2 odst. 4 až 7 zákona č. 312/2002 Sb., kteří vykonávají činnosti v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu.


Cíl kurzu: Získání praktických znalostí a dovedností pro výkon činností v oblasti správy a ochrany zemědělského půdního fondu.


Obsah:

Anotace:

Obsahem vzdělávacího programu jsou témata, zaměřená na postupy státní správy ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), při řešení aktuálních problémů zemědělského půdního fondu: při odnímání zemědělské půdy ze ZPF (sportoviště, bytová výstavba, průmyslové zóny, těžba), při rekultivaci území po nezemědělské činnosti, v oblasti kvality půdy; aktuální stanoviska odboru legislativního MŽP ČR k tomuto zákonu a k právním předpisům navazujícím; diskuse k přednášeným tématům a problematice ochrany zemědělského půdního fondu obecně.

Program:

 1. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, a vztah k předchozí právní úpravě
 2. Aktuality v dané oblasti státní správy (připravovaná legislativa, aktuální soudní judikatury)
 3. Definice ZPF, ochrana ZPF při územně plánovací činnosti, změna využití ZPF, zásady orby zemědělské půdy, evidence odnětí zemědělské půdy, postupy při znečištění zemědělské půdy, zásady plošné ochrany ZPF, používání sedimentů na zemědělské půdě, ochrana ZPF proti erozi
 4. Ochrana ZPF při stavební a těžební činnosti
 5. Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, vč. případů kdy není třeba souhlasu s vynětím půdy ze ZPF, obsah žádosti o odnětí půdy ze ZPF (dočasné odnětí, trvalé odnětí) a jaké podklady musí být doloženy v žádosti
 6. Následná rekultivace dočasně trvale odnímaných půdy ZPF
 7. Ukončování rekultivace
 8. Odvody za odnětí půdy ze ZPF (určení kdy se odvody předepisují a kdy nikoliv, ukončení odvodů Přestupky fyzických, právnických a podnikatelských fyzických osob na úseku ochrany ZP
 9. "Přírodě blízké koryto vodního toku" a "vodní nádrž" obsažených v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
 10. Strategie EU pro půdu do roku 2030
 11. Diskuse, dotazy

Lektor:
Ing. Helena Bendová - Působí jako ministerský rada na Ministerstvu životního prostředí ČR na úseku ochrany zemědělského půdního fondu. Podílí se na přípravě obecně závazných právních předpisů o ochraně ZPF.

Cena kurzu: 2400 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


28. 11. 2024 Praha

 28. 11. 2024
 9:00-14:00 h.
 Svaz strojírenské technologie, Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha 1
 2400 Kč bez DPH
 

Nevyhovuje Vám termín? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám jakmile vypíšeme nový.