CIRCLE Education s.r.o.


 

ZÁKON O OCHRANĚ OVZDUŠÍ - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Číslo akreditace MV ČR: AK/PV-205/2020; AK/VE-138/2020

Rozsah: 6 vyučovacích hodin


Obsah:

Anotace:

Obsahem vzdělávacího semináře je objasnit zákonné povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší a orgánů ochrany ovzduší. Seminář je zaměřen na aktuální znění předpisů, na změny v kategorizaci zdrojů, na povolování zdrojů, nové emisní limity a termíny jejich dosažení, na poplatkovou agendu, provozní evidenci, provozní řády a další důležité otázky. Upozorní na časté chyby provozovatelů a orgánů v praxi.

Obsah vzdělávacího programu:

  1. Stručný přehled platné legislativy a novinky

- Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., aktuální novely zákona o ochraně ovzduší a jejich dopady

- Vyhláška č. 415/2012 Sb., a ostatní prováděcí předpisy, jejich aktuální novely a jejich dopady

- Metodické pokyny, stanoviska a další materiály MŽP

         2. Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší

         3. Povolení k instalaci nových zdrojů nebo změny na stávajících zdrojích s dopadem na ovzduší, umístění zdrojů, změny surovin

- Povinnosti provozovatelů

- Povinnosti orgánů ochrany ovzduší

        4. Emisní limity a podmínky provozu zdrojů. Termíny dosažení zpřísněných emisních limitů pro spalovací zdroje, nanášení nátěrových hmot a  další zdroje

        5. Povinnost zjišťování úrovně znečišťování (zjišťování množství emisí - měření emisí, emisní faktory, bilance, upuštění od měření aj.)

        6. Bilance organických rozpouštědel a VOC

        7.  Agenda poplatkového přiznání

        8.   Průběžná a souhrnná provozní evidence

        9.   Provozní řády ZZO

        10.  Obsahové náležitosti dokumentů (odborného posudku, protokolu o měření, rozptylové studie)

        11. Ostatní povinnosti vyplývající ze zákona

        12.  Diskuse, dotazy

 

 


Lektor:
Ing. Zbyněk Krayzel - Poradce v oblasti ochrany ovzduší, bývalý pracovník ČIŽP a specialista na problematiku ochrany ovzduší a související oblasti. Autor mnoha článků a publikací k ochraně ovzduší.

Cena kurzu: 2200 Kč (Osvobozeno od DPH pro úředníky ÚSC)


informace o termínu

Rádi byste byli informování o vyhlášení termínu pro tento kurz? Nechte nám svůj email – ozveme se Vám.